Cruciale elementen samenwerking

6 cruciale factoren voor een succesvolle samenwerking

Een goed draaiende organisatie komt u niet zomaar aanwaaien. Zeker niet in of na het Corona tijdperk. Ook een middelgroot internationaal transportbedrijf (± 210fte) raakte in verval. Volgens het management van dit bedrijf voeren de medewerkers niet uit wat er van hen verlangd mag worden om klanten optimaal van dienst te zijn. Aan ons de opdracht om “even te helpen” met het rechtzetten van de ongewenste interne situatie.

Afgelopen week hebben we de evaluatie van dit leiderschapsproject met de opdrachtgever doorlopen. Aanvankelijk was de opdracht om alle medewerkers te laten inzien dat zij de basis van het bedrijf zijn en dat zij bepalend zijn voor het succes. Als u wijst naar iemand, wijzen er altijd drie vingers naar uzelf. Ook in dit geval was dat van toepassing.

Het werkelijk knelpunt zit hem in drie woorden: communicatie, samenwerking en vertrouwen. De oplossing die we hebben geboden  is een traject geweest waarbij het managementteam intensief is begeleid met het bouwen van een goed personeelsinformatiesysteem, een personeelsplanning cyclus, een actief intern & extern communicatiebeleid (met bijbehorende instrumenten) en actualisatie van de management skills.

Communicatie na Corona tijdperk

De huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen omvatten eigenlijk een fundamenteler aspect, namelijk de organisatie ethiek van de onderneming als voorwaarde voor het kunnen vervullen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is dan ook absoluut niet vanzelfsprekend dat uw onderneming gewoon weer optimaal gaat draaien, gaat renderen als voorheen.

Hoe moet je dat leiden dan weer leiden?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt vanzelfsprekend voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat MVO relevante basisprincipes omvat die voor succesvol leiderschap van groot belang zijn. Keuning (2012) beschrijft in zijn boek “Management en organisatie” de woorden ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ als ‘zingeving’.

We kunnen binnen de theorieën van Keuning (2012) het woord ‘zingeving’ teruglezen binnen de economische en maatschappelijke verantwoordelijkheden van een organisatie richting de stakeholders. Deze wordt volgens Keuning (2012) geborgd binnen de corporate governance.

Winkler (2015) beschrijft dat een organisatie eenzelfde morele verantwoording heeft als een natuurlijk persoon. Een organisatie kunt u echter niet gelijkstellen aan een natuurlijk persoon. De medewerkers zullen verantwoording nemen voor rollen en taken die noodzakelijk zijn om de organisatie succes te laten hebben en haar maatschappelijke verantwoording te kunnen vervullen. Hiertoe gaat men verplichtingen aan die voortkomen uit taakstellingen en bevoegdheden. Samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde om als bedrijf te kunnen overleven. Om samenwerking goed te laten functioneren is vertrouwen onmisbaar.

Winkler (2015) geeft zeer goed weer wat de kernelementen zijn voor het nastreven van een gezonde organisatie ethiek zijn: Vertrouwen, samenwerking en communicatie. Hieronder geef ik deze aspecten weer in relatie tot elkaar.

 1. Goede interne en externe communicatie waardoor er continu gebouwd wordt aan geloofwaardigheid.
 2. Goede interne en externe samenwerking wat tot gevolg moet hebben dat er gebouwd wordt aan vertrouwen.
 3. Het verworven vertrouwen moet leiden tot een goed imago.
 4. Het goede imago moet leiden tot een goede reputatie.

Keuning (2012) hanteert een wat formelere uitspraak: “de verantwoording tot zingeving van een organisatie is de samenhang van diverse economische aspecten waar een organisatie aan moet voldoen”.

Kortom: Geen enkele organisatie kan de problemen in zijn eentje oplossen. Samenwerken is dan ook de sleutel naar de oplossing. Daar zit nu de crux, want goede communicatie is niet altijd vanzelfsprekend.

Doel

Het doel van samenwerken is samen meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Een gezamenlijke bril om naar de samenwerking te kijken biedt dan uitkomst (reflecteren, de plussen en minnen in beeld te krijgen en de samenwerking verbeteren).

 1. Gezamenlijke ambitie
 2. Belangen voor iedereen aan tafel (respect)
 3. Goede verstandhoudingen en relaties
 4. Goede organisatie communicatie
 5. Heldere en geaccepteerde processen

Het komt regelmatig voor dat collega’s elkaar niet begrijpen. Of ze snappen niet waarom een collega zo uitzonderlijk reageert. Ze kunnen elkaars gedachten niet volgen. Samenwerken blijkt steeds weer niet zo eenvoudig. Toch wordt dit wel vereist in een baan. Sterker nog, er wordt van u verwacht dat u een ideale collega bent om mee samen te werken! Hoe bereikt u dit? Lees in dit artikel de belangrijkste tips voor een betere samenwerking.

Het blijkt dat er 6 factoren cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking in een team.

1. Heldere doelstellingen

Het lijkt logisch! Een inkoppertje denkt u. Hoe duidelijk zijn de doelstellingen nu echt voor iedereen? Het hebben van een duidelijk omschreven doelstelling, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat het team zin en identiteit geeft. Zorg er dan ook voor dat iedereen weet waar de doelstellingen te vinden zijn.

Werkbare doelen zijn duidelijk, realistisch, meetbaar, zinvol en ze worden gedeeld door de teamleden. De teamleden moeten zich eigenaar van het doel voelen en er volledig achter kunnen staan. Zo wordt een goed doel dus ook ‘gedragen’.

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Dit betekent dat ieder lid van het team aan de anderen is verbonden. In teamverband kunt u niet meer als individu winnen: het team wint. Persoonlijke belangen worden afhankelijk van het teambelang.

Wanneer iedereen leert om iets van het eigen streven los te laten, kan er saamhorigheid ontstaan. Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat iedereen invloed heeft in het team, zowel op het eindresultaat (wat) als op de besluitvorming en de werkwijze (hoe).

Daadwerkelijk invloed kunnen hebben op uw keuzes als ondernemer vormt de enige factor waardoor teamleden werkelijk betrokken raken en zich committeren aan het teamdoel.

Het delen van verantwoordelijkheden betekent dat men niet meer achter een ander kan verschuilen. Loyaliteit aan elkaar is een essentiële voorwaarde. Voor elkaar in staan en niet de ander de kastanjes uit het vuur laten halen. Daarom moet ieders betrokkenheid volkomen duidelijk zijn.

Samen iets voor elkaar krijgen kan zeer bevredigend zijn. Iedereen kent wel dat plezierige gevoel wanneer je met een groepje anderen een mooi resultaat hebt neergezet. Echte teamgeest is iets waar velen de lol van inzien. Jammer genoeg is teamgeest (zoals het woord al zegt) iets dat ongrijpbaar en onmaakbaar lijkt. Het is magie die niet kan worden afgedwongen maar wel gevoed moet worden. Het teammodel van Tuckman is een goed werkende methode.  Als er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden kan teamgeest zich wonderlijk ontwikkelen.  Het gezamenlijk maken van verantwoordelijkheid is er één van.

3. Open communicatie

Communicatie is een vanzelfsprekende eigenschap van mensen, maar goede communicatie is niet eenvoudig. Binnen bedrijven is dit dan ook een van de meest voorkomende aspecten waar bedrijven falen. Wanneer er geen goede interne bedrijfscommunicatie methode en instrumenten zijn, er geen goede personeelsplanning cyclus aanwezig is, voldoet het bedrijf niet aan randvoorwaarden om een goed en succesvol team op te bouwen.

Open Communicatie is dé smeerolie in het team. Zonder uitwisseling van gedachten en informatie tussen teamleden is er geen mogelijkheid voor samenwerking. Bij Open Communicatie hebben teamleden met een zeker gemak en een zekere regelmaat contact met elkaar. Misverstanden en onbegrip zijn aan de orde van de dag met alle gevolgen van dien: inefficiëntie, conflicten, wantrouwen. Omdat teamleden van elkaar afhankelijk zijn, worden de effecten van dit onheil nog eens fors versterkt.

De meeste conflicten ontstaan door gebrekkige communicatie. Het is voor veel mensen moeilijk om precies te zeggen wat je van de ander verwacht en wat je ergens van vindt. Het is dan gemakkelijker om niet met elkaar, maar over elkaar te praten in plaats van omgekeerd. Directe en eerlijke communicatie is een vereiste. Enerzijds vraagt dit om openheid: hiermee deelt u informatie die alleen u bekend is. U neemt uw teamgenoten dus mee in uw motieven, ideeën, wensen en onzekerheden. Hierdoor leert u elkaar kennen en wordt het vertrouwen vergroot. Anderzijds is feedback nodig: hiermee maakt de ander bij u duidelijk wat hem bekend is maar u niet. Hij geeft dus informatie over uw ‘blinde vlek’. Het geven en ontvangen van goede feedback is erg moeilijk.

4. Wederzijds respect

Een van de grote voordelen van het werken in teamverband is het feit dat ieder teamlid verschillende eigenschappen, vaardigheden en deskundigheden meebrengt. Om de verschillen in het team te kunnen benutten, moeten teamleden niet alleen inzicht hebben in elkaars talenten en beperkingen, maar deze ook respecteren en waarderen. Zolang iemand zich naar eigen kunnen inzet, verdient hij waardering voor zijn prestaties. In het team heb je elkaar allemaal nodig. Aan de operatietafel is het werk van de chirurg even essentieel als dat van de assistent. Erkenning voor ieders bijdrage is dus geboden.

5. Flexibel aanpassen

Op een gegeven moment loopt de organisatie lekker, is de samenwerking goed en ligt iedereen op schema. En dan? Dan verandert er natuurlijk iets. Dan gebeurt er iets waardoor de huidige werkwijze niet meer in het oorspronkelijke plaatje past. Zowel in het team als in de omgeving zullen belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Een klant wil een ander product, of wil het eerder. Een teamlid wordt ziek of vindt een andere baan. Er komt een interne verhuizing, het netwerk gaat uit de lucht, leveranciers zijn te laat of er raakt iets zoek. Op zo’n moment wordt een cruciale eigenschap van het team op de proef gesteld: flexibiliteit.

Een goed team heeft het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de omstandigheden. Wanneer dit niet het geval is, zal het team ‘nee’ moeten verkopen aan klanten, raakt het bij een geringe tegenslag achter op schema en vertraagt de ontwikkeling. Zie een dergelijke situatie als een test op de samenhorigheid van het team. Juist dan moet je samen kijken welke stappen genomen moeten worden in de veranderde situatie. Alleen door flexibiliteit van iedereen kan het gezamenlijke doel alsnog worden behaald. Dus wellicht moeten er juist regelmatig veranderende situaties zich aandienden om een supersterke teamband te creëren?

6. Initiatief tonen

Misschien had dit wel punt 1 moeten zijn als het gaat om de succesfactoren. Er moet toch een niveau van intrinsieke wil zijn in de samenwerking. Toon dit dan ook!  Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dat ze actief zijn in plaats van passief en dat ze uit eigen beweging dingen oppakken. Niemand heeft iets aan een goed idee als het niet wordt uitgesproken. Verantwoordelijk zijn betekent dat je niet alleen problemen waarneemt, maar dat je ook tot handelen overgaat. Initiatief tonen is verder kijken dan je taakomschrijving lang is.

Een cultuur waarin gemakkelijk initiatieven worden genomen, bevordert de spontaniteit en daarmee de creativiteit van het team. In zo’n omgeving wordt maximaal gebruik gemaakt van alle aanwezige talenten en worden verschillen optimaal benut. Door initiatieven te nemen, bewijst het teamlid dat het hem ernst is. Dat hij niet alleen met de mond belijdt dat teamwerk belangrijk is, maar dat hij bereid is tot actie over te gaan. Dus, leg je ideeën en plannen openlijk op tafel en wees niet bang om de reacties daarop te ontvangen. Daar leer je alleen maar van.

Let op valkuilen

Tot slot, niet iedereen waardeert dezelfde eigenschappen of kwaliteiten in een collega en al helemaal niet in dezelfde mate. Toch zijn er een aantal ongeschreven regels die op elke werkvloer gelden. Belangrijkste: sta open voor een ander. Let daarbij dan op de volgende valkuilen:

 1. Vergeet niet te luisteren. Vaak vertelt iemand iets alleen omdat hij zijn verhaal kwijt wil.
 2. Spreek iemand niet ten overstaan van anderen aan op een foutje, neem hem even apart.
 3. Blijf altijd jezelf!
Goudstaven

Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Supply chain

Dit moet ik u even vertellen!

Onlangs heb ik kennis mogen maken met de organisatie MedTronic.

Deze wereldwijd toonaangevende organisatie, actief in 150 landen, heeft een groot marktaandeel in de medische technologie. Ik heb in Medtronic kennis mogen maken met een wel zeer interessant business- en verdienmodel. Door middel van een zeer goed werkend knowledge based informatiesysteem zijn ze in staat om “omgekeerde innovaties” te initiëren, te ontwikkelen en succesvol te vermarkten. Het lijkt wel een perpetuum mobile. De belofte die zij maken is dat zij werken aan Value-Based-Healthcare en hiermee de kosten voor de gezondheidszorg in de wereld zullen verlagen. Gelukkig, een bedrijf die ook inziet dat het zo niet langer mag doorgaan. Dat is maar goed ook want ook in Nederland dreigen de zorgkosten na Corona te exploderen. Anno 2020 bedragen de zorgkosten 86 miljard euro (nu al 4 miljard boven de begroting). Stel je voor dat de ramingen van het RIVM en het CBS-juist zijn?

Supply chain

Enfin, even terug naar Medtronic. Binnen de innovaties van Medtronic is co-creatie een belangrijk aspect. Hierbij deelt u kosten van innovaties met uw leveranciers (in ruil voor langdurige relatie met Medtronic).

Laat dit een introductie zijn, want het beste wat ik ervaren heb, moet nog komen.

Wat blijkt namelijk: één van de basispunten van succesvolle innovaties is de relatie met leveranciers,  de inkopers dus! Inkopers onderhouden namelijk deze relaties en prestaties.

Ook blijkt dat Value-Based-Purchasing de basis vormt. Dit bieden we al jaren voor opdrachtgevers.

En nu de praktijk van morgen: Alles zal anders zijn als de Nederlandse economie weer op volle toeren draait. U hebt uzelf opnieuw moeten uitvinden om weer relevant te kunnen zijn voor uw markt. In de vorige Blog hebben we u dan ook geïnformeerd over wat u kunt doen om de verkoop weer op gang kunt krijgen in het nieuwe tijdperk. Het volledige herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen vraagt om de juiste strategieën. Medtronic is dan ook de aanleiding om u bewust te maken van een GoudHaantje: innoveren van uw inkopers en hun activiteiten. Vandaag kunt u starten met een belangrijke stap in de voorbereidingen van een duurzaam herstel van uw organisatie.

Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Vanuit de gedachte – netto besparing is gelijk aan netto winst – weten wij voor onze opdrachtgevers het verschil te maken. Forse inkoopbesparingen (gemiddeld 15-35%) die we realiseren, beïnvloeden het bedrijfsresultaat significant. Dit doen we door Value-Based-Purchase Excellence; de aanwezigheid van een best practice inkoopproces, inkoopsoftware om het proces te ondersteunen en de juiste medewerkers en competenties.

Wilt u ook fors en blijvend besparen op uw directe en indirecte inkoop uitgaven?

Zullen we eens overleggen over de businessmodellen en verdienmodellen van de toekomst? Tijdelijk maken we een gratis Quick Scan van uw inkooporganisatie. Aan de hand van het “8 stappenplan’’ berekenen we hoeveel uw bedrijf kan besparen. Ook helpen we uw inkoopteam met het bouwen en uitvoeren van het verbeterplan, zodat de inkoopbesparingen niet eenmalig zijn. Dit wordt gedaan door workshops en training on the job.

Het 8 stappenplan:

1. Gratis virtuele kennismaking: Bespreken proces van scan naar het opleiden en professionaliseren van inkopers.
2. Gratis Pre-scan van het bespaarpotentieel voor : O.b.v. deze pre-scan kunt u beoordelen hoe zinvol de stap kan zijn voor uw bedrijf.
3. Gratis bedrijfsbezoek: Het gesprek aangaan met u en uw inkoper(s) en het maken van een compacte spend- en bespaaranalyse.
4. Uitwerking plan in het kort en introductieplan aan inkoopteam.
5. Opzetten en uitvoeren workshops en trainingen.
6. Uitwerken inkoopplan en verbeterplan dat aansluit op de organisatiedoelen.
7. Implementeren aanbevelingen.
8. Oplevering resultaten en planning van de nazorg.

Ik wil een gratis Quick Scan aanvragen.
Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.
Verkoop op hang brengen

Wat kan ik doen om mijn verkoop weer op gang te brengen?

De economie werd kunstmatig in coma gebracht. Het is maar de vraag welke bedrijven weer volledig kunnen excelleren als ze geheel ontwaakt is. Wat gaat het de ondernemer kosten om weer tot groei te komen? Klanten van morgen denken steeds meer in termen van NUT*.  De mens zal zodanig handelen dat zijn daden welzijn en geluk scheppen voor zichzelf en zijn naasten.
*goed, gunstig, nuttig, welbesteed waardevol, bruikbaarheid, functioneel.

Tijdens dit besluitvormingsproces kan de klant de volgende vragen overdenken:

 • waarom heb ik het nodig?
 • is het duurzaam gemaakt? Is dit wel ecologisch verantwoord?
 • is het ethisch verantwoord?
 • wat gebeurt er als ik het niet meer nodig heb?

Alles is anders als de Nederlandse economie weer draait.

Als u naar uw huidige producten en diensten kijkt dan kan dit betekenen dat u deze zal moeten updaten, herijken, herontwikkelen. Het kan zelfs zo ver gaan dat u zichzelf ervan bewust wordt dat u uzelf opnieuw moet uitvinden om hiermee relevant te zijn voor uw markt.  Dat vraagt om een gedegen voorbereiding.

Vandaag starten we met de eerste voorbereidingen voor het succes van uw bedrijfsactiviteiten. De komende weken zullen we u informeren over diverse aspecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan volledig herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen.
Denk hier onder andere aan:

 • Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk?
 • Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?
 • Wat kan ik doen om mijn geldstromen te optimaliseren binnen de nieuwe werkelijkheid?

Vandaag onderwerp 1: Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk? Hier een vijfstappen plan om een voorsprong te kunnen nemen op uw concurrentie.

Verkoop op gang brengen

Vijf stappen om een voorsprong te nemen op uw concurrentie. 

1 – Focus op waar klanten nu behoefte aan hebben
Als er mindere economische tijden aankomen verschuiven de prioriteiten van uw prospect en klanten. Hun oude problemen bestaan nog wel, maar zijn mogelijk geen prioriteit meer. Er komen nieuwe problemen en verlangens naar boven die nu aandacht nodig hebben. Zorg dat u de pijn van uw klanten kent en focus hierop. Zorg dat u exact weet wie uw (nieuwe) klant is en nodig heeft. Ontwikkel hier uw producten en diensten voor.

2 – Check de (digitale) klantenreis op basis van de vernieuwde behoefte.
Als blijkt dat het beslissingsproces van potentiële en/of bestaande klanten veranderd is, mag u ervan uitgaan dat u meerdere Touch momenten* nodig hebt om klanten te overtuigen van het nut van uw producten en diensten. Desgewenst past u de Touch momenten aan. Zorg ervoor  dat u de juiste reactie gereed hebt op alle mogelijke vragen. Dat u de juiste documenten gereed hebt om adequaat de vraag te kunnen opvolgen met relevante informatie. Het is uw doel om Customer Delight na te streven (een positieve emotionele en relationele staat van de klant die leidt tot enthousiasme over de organisatie).

3 – Wees helder in het resultaat dat u biedt
Over het algemeen zijn bedrijven, instellingen en specialisten vol lof over hun kennis en kunde. Natuurlijk is het prettig om veel te vernemen en alle activiteiten, processen te benoemen via de websites en brochures waar prospect en klanten doorheen gaan. Zo krijgen ze een compleet beeld van wat u te bieden hebt en kan doen voor hen. Echter!…… Waak ervoor dat u snel tot de essentie komt van datgene wat u aanbiedt. Klanten denk n nu uitsluitend in termen van NUT. Check of uw aanbod de volgende elementen in zich draagt:

  • wat is de toegevoegde waarde (of kracht) van uw aanbod,
  • waarom is het nu zo belangrijk  dat de men overgaat tot een positief besluit,
  • wie kan helpen met dat besluit (referenties)
  • hoe kunt u met dat besluit helpen (drempel-verlagers)

Desgewenst toelichten: Wat is dat dan: ‘tot de essentie komen’? In uw kracht komen te staan? De vraag is wat levert het concreet op? Kunt u het resultaat vertalen naar hun leven, hun werk, hun relatie, hun bedrijf etc.?

4 – Ga (online) aan de slag met een niche die bij u past
Uw oude markten zijn er even niet meer. Dus concentreer u op de niches die u gedetecteerd hebt. Uw niche is een specifiek en afgebakend deel binnen al uw totale kennis, gaven en talenten.
Met het kiezen van een specifiekere positie via uw kennis, gaven en talenten, krijgt u sneller die enorme expertstatus en een grotere aantrekkingskracht.  U krijgt veel meer onderscheidend vermogen en smoel in de markt. En u legt meteen de basis voor een sterk merk. Want u zit niet alleen in het brein van uw doelklant, maar ook in die van journalisten en de media.

5 – Wat u even moet weten over de (Online) ontwikkeling van uw nieuwe niche.
Anno 2021 zijn er nog steeds veel bedrijven die twijfelen aan het nut van digital marketing. Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die digital hebben ingebed in hun strategie. Beeckestijn Business School heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de verschillende digital marketing maturiteitsfases bij ondernemingen. Een van de resultaten is dat er nu een indeling gemaakt kan worden in de fase waarin digitale marketingactiviteiten van bedrijven zich bevinden. 

Oplossing? Dat doen we samen.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft. Hierdoor kunnen  snel en adequaat uw knelpunten opgelost worden. En worden de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2021 – 2025 vergroot tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvend verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Button to reset the world

4 redenen om nu te starten met Reshoren.

De ontwikkelingen in en rond China laten me niet los. Dat moge duidelijk zijn door de opmerkingen in mijn voorgaande Blog. China is als eerste geraakt door het Corona virus, maar laat nu ook als eerste haar mondiale invloed gelden. De industrie van China is vrijwel geheel weer op de been en de diensten komen er beslist achteraan. De Chinese staat heeft inmiddels meerdere armlastige landen in diverse regio’s geholpen (Afrika en Zuid-Amerika). Griekenland is een van de meest recente succesverhalen. Nadat Europa niet meer wilde helpen, keerde Griekenland zich tot China.

In ruil voor de haven van Piraeus zijn er enorme geldstromen op gang gekomen richting Griekenland. Is Italië de volgende? Volgen Spanje en Portugal dan ook maar? Kortom, dit kan wel eens de splijtzwam zijn voor Europa. Wat zou hier het effect van zijn op Nederland en haar ondernemers?

De hoogste tijd om uw bedrijf opnieuw uit te vinden!

Het is duidelijk dat het virus ondernemingen en het openbare leven rigoureus op z’n kop zet. Het laat ons nadenken over het algemene nut en welzijn van ons allen als ( diensten)samenleving.  En over het feit dat we ons wel erg afhankelijk hebben gemaakt van de productie capaciteit en lagere lonen die China te bieden had. Het perspectief is, volgens het CPB, dat onze economie met meer dan 10% geraakt wordt. Hierdoor zal er een enorme werkloosheid ontstaan (naar verwachting 10%).

 • Zaak dus voor ieder bedrijf om zichzelf opnieuw uit te vinden. Niet blijven doen wat je nu doet met als eindpunt: faillissement van uw onderneming.
 • Zaak dus om te onderzoeken waar (echte) behoefte aan is. Geen tijdverdrijf of vrijetijdsbesteding! Iets wat echt waarde creëert, zinvol is en waar men jou voor wilt betalen.

Laten we direct economische afhankelijkheid van China en Amerika verminderen, door Reshoring te promoten. Daarnaast vergaande robotisering, informatisering, digitalisering en 3D printing inzetten om kwaliteit en prijs in verhouding te houden met de eisen en wensen van lokale markten.

Wat is reshoring?

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland; het tegenovergestelde van offshoring. Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsvraagstukken, verbonden aan de universiteit van Tilburg) heeft dit fenomeen onderzocht. Dhr. Wilthagen bespeurt een ‘opwaartse trend’ als het gaat om reshoring. Het is hem opgevallen dat de belangstelling onder bedrijven groeit als het gaat om het terughalen van productie uit lagelonenlanden.

Tja, ik kan zijn bevindingen geheel onderschrijven vanuit de praktijk. Hierover heb ik u in 2018 al eens wat laten weten: ‘blik op de toekomst’. In deze blog onderschrijf ik de wake-up call van Dik Bijl. Zoals: Sociale innovatie en Entrepeneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nano technologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc.

Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische & bewegende tijden voor grote uitdagingen. Zij mogen de nabije toekomst niet uit het oog verliezen. Opletten dus!

Dhr. Wilthagen schets in zijn publicatie in MT een aantal steekhoudende argumenten voor Reshoring die vooral tot hun recht komen bij vergaande automatisering en robotisering van de productieprocessen. Klik hier voor publicatie

Redenen om te beginnen met Reshoring

1. Kwaliteit
Kwaliteit is voor maakbedrijven een belangrijke reden om het uitbesteden van de productie naar het buitenland te heroverwegen. Niet alleen ligt de productiekwaliteit hier overall hoger. Ook is het monitoren van kwaliteit een stuk eenvoudiger als de productie dichtbij huis plaatsvindt.

2. Nabijheid is ook een voordeel bij snelle omloopsnelheden
De daadwerkelijke nabijheid is een voordeel bij snelle omloopsnelheden. Zo kiest een modeketen als Zara er bewust voor om zijn productie in Europa te houden; met collecties die om de drie weken wisselen, is productie in China nauwelijks een reële optie, tenzij je het wilt laten invliegen. (hoge kosten). Voor inkopers die volumes onder zich hebben liggen er echt wel mogelijkheden in productie dicht bij huis.

3. Technologische ontwikkelingen
De kosten uiteraard een belangrijke rol. Qua loonkosten wordt het gat met lagelonenlanden steeds kleiner, terwijl de arbeidsproductiviteit hier hoger ligt. Het loonvoordeel van uitbesteding slinkt dus snel. Door vergaande Purchase oplossingen, logistieke oplossingen, vergaande robotisering, digitalisering, informatisering en 3Dprinting zijn de verschillen voor u waarschijnlijk te reduceren

4. Technologische ontwikkelingen
Verder spelen er overwegingen op het gebied van transport- en energiekosten mee bij de beslissing om al dan niet te reshoren. De energiekosten liggen in het buitenland vaak hoger dan hier, terwijl de leveringszekerheid daar vaak onvoorspelbaarder is. In China kan de stroom soms zomaar wegvallen, met alle continuïteitsproblemen van dien.

Starten met ReShoring

Voordelen zijn er dus genoeg. Toch is Reshoring niet iets dat je zomaar even doet. Het is vaak het startsein voor intensieve productinnovatie en loopt parallel aan technologische, sociale en organisatorische vernieuwing. Duurzaamheid van organisaties start bij de professionalisering van inkoop en productontwikkeling. Robots en automatisering kunnen veel werk uit handen nemen, maar een service en/of reparatieafdeling vergt toch nog veel mensenhanden. Je krijgt als ondernemer te maken met tal van dit soort grote en kleine beslissingen (van wens naar structuur, strategie en executie).

Onze tip: onderzoek nu eerst of deze denkwijze u past. Graag onderzoek ik met u hoe wij u kunnen helpen. Desgewenst in samenwerking met de UV Tilburg.

Business Development

Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het (vernieuwde) DNA en de kerncompetenties van de onderneming en ondernemer. We onderzoeken de klant, de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe geldstromen te verheffen. Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om ambities buiten het bedrijf te ontwikkelen tot winstgevende omzet/afzet. Het MT wordt dus niet belast. Pas als resultaten tastbaar zijn, presteren we de businesscases aan het MT.

U wilt ook werken aan uw broodnodige innovaties?
Onze bedrijfsadviseurs staan u graag bij met raad en daad; nemen het ‘gedoe’ bij u weg. Niet alleen als sparringpartners, maar ook als ondernemers die zelf ‘de handen uit de mouwen willen steken’. Het uiteindelijke doel: van uw onderneming weer een gezond en winstgevend bedrijf te maken.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Om precies te weten hoe dit in zijn werk gaat neem je contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek.

Oplossing? Dat doen we samen.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Peinzend achter laptop

Hoe ga ik om met verruimende Corona maatregelen?

Nederland is in de greep van de verruimende Corona maatregelen die Rutte afgelopen dinsdag aankondigde. De maatregelen creëren een gevoel van ‘’het moet wel kunnen’’ en laten veel ruimte voor onverantwoord handelen van individuen en ondernemers. De behoefte aan informatie over ‘’hoe doen we dat dan?’’ neemt dan ook flink toe. Deze informatie moet betrouwbaar, toegankelijk, praktisch en helder verwoord zijn. Zodoende worden fictie en geruchten voorkomen.

Zo kan je toch geen bedrijf naar een nieuwe fase loodsen?

Uw besluiten gaan uw toekomst bepalen!

Stel, we hebben de Corona Crisis onder controle. Dat zijn we het er toch over eens dat deze opgevolgd wordt door een volgende crisis? Ondernemers zijn druk bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ze willen de crisissen overleven of als springplank gebruiken voor hun succes.

Iedereen zoekt nu een nieuw verdienmodel. U toch ook?

De verhalen van ondernemers zijn ongelofelijk inspirerend. Graag kom ik in gesprek met u om u in detail te informeren hoe u zich optimaal voorbereid op toekomstig succes. Met 40 innovatiemodellen, tientallen verdienmodellen en talloze successtories help ik u. Zo goed als mogelijk bespreken we de ontwikkelingen binnen en buiten uw branche, bedrijf en uzelf. Alleen dan kunt u de juiste beslissingsboom opstellen en keuzes maken voor de nabije toekomst.

Want weet u….

 1. Je zal maar Uber, KLM, AirBnB, Zalando of WeWork zijn. Deze organisaties zijn in crisisberaad, omdat de waarde van de ondernemingen flink daalt. Het zal u maar overkomen!
 2. Je zal als ondernemer maar afhankelijk zijn van de grillen in de Leisure branche* of Retail branche. Dan heb je nu echt wel kopzorgen over het innoveren van je markt door de ontstane logistieke hobbels, de op komst zijnde kunstmatige intelligentie en de vergaande robotisering/digitalisering.
 3. Je zal maar afhankelijk zijn van de productiefaciliteiten van China en vervolgens waarnemen dat je markt door Ali Express en Amazon wordt overgenomen. Denk hierbij aan de kledingindustrie, de farmaceutische industrie en de auto-industrie.

Nou zijn natuurlijk niet alle bedrijven vergelijkbaar met de bovenstaande bedrijven. Ook u gaat hobbels op de weg ervaren die moeten leiden tot een ‘’betere wereldorde’’.

Controleer hier of u de toekomst heeft bijgehouden.

Wanneer contact opnemen?

Als u één van de onderstaande overdenkingen herkent is het zinvol om met elkaar in contact te komen;

  • Wat gaat het voor uw bedrijf betekenen? Wat betekent dit voor mijn klanten en mijn relatie met hen? Zijn oude en nieuwe begrippen van klanten werven wel te verenigen in de 1,5m economie (straatvechter, customer journey en growth hacking)?
  • Heb ik de ballen om tegen de stroom in te roeien? Moet ik mijn koers en strategie herijken; Hoe doe ik dat? Hoe voorkom ik conflicten met stakeholders en leveranciers?
  • Heeft u het lef om versneld te innoveren? Is er noodzaak tot innovatie, diversificatie, differentiatie of het exporteren van uw producten/diensten?
  • Hoe kan ik effectiever en efficiënter worden? Hoe kan ik geld overhouden om tijdelijke uitval van omzet/winst op te vangen?
  • Heeft u de daadkracht om de juiste resources aan te trekken? Hoe kom ik aan geld, middelen en mensen om te innoveren?
  • Hoe hou ik de juiste mensen aan boord om door deze crisis heen te komen? Hoe ontwikkel ik ondernemerschap en wendbaarheid bij hen?
Ons advies?
Put kracht uit de bovenstaande informatie en bel ons even. We komen graag in contact met u met als doel u te helpen met het beperken van impact en het voorbereiden van succes van morgen. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Verrekijker

Hou je goed vast voor wat komen gaat

En toen was het stil

In het blog ”Turbulentie verwacht” heb ik aangegeven dat er enige tegenwind op komst is. Toch is Corona een kaakslag die niemand heeft zien aankomen. Uiteraard komen er complottheorieën om de hoek kijken bij deze crisis. 

9 impacts op een rijtje

De opzet om een economie te ontzetten ontgaat mij even, maar dat een recessie op de loer ligt is zeker niet ondenkbaar. Het toch al zwakke Italië wordt zeer hard geraakt en heeft de potentie om een tweede Griekenland te worden voor Europa. Al jaren loert Italië op hulp van geheel Europa. Het is al goed mis daar. De 1000 miljard die de EU nu beschikbaar stelt om Europa weerbaar te maken lijkt een goed begin. De 90 miljard die Nederland in kas heeft is ook aardig. Maar als we reëel zijn is dit ook pas echt het begin. Italië zal vrij snel aan de EU-deur kloppen en dan begint het dominospel. Europa gaat enorme hoeveelheden geld bij drukken wat zijn effect heeft op de inflatie en uiteindelijk de rente. Wat hier het effect is op de woningmarkt hebben we als eens ervaren.

Alles is anders! Internationaal verkeer, handel en wandel zullen een ommekeer maken.

In december 2018 waren de eerste voortekenen in aantocht. In de blogs ”bent u al crisisbestendig” en ”vet op de botten creëren” leest u hier meer over.  De lessen vanaf 2019 en verder zijn cruciaal belang om nu op de juiste manier te handelen. Uiteraard verliezen we in de komende drie jaren de ”wake-up call van Dik Bijl” niet uit het oog. Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische en bewegende tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen en dienen tijdig voldoende vet op de botten te krijgen en te houden.

Dichter bij huis: verwachtte gevolgen van de Coronacrisis.

⦁    Versnelde digitale innovatie studeren.
⦁    Biometrische monitoring zet de gezondheidszorg op z’n kop.
⦁    Werken; dichter bij huis. Swapp van banen komt van de grond.
⦁    Picnic en soortgelijke veroveren NL omdat we meer thuis zullen zijn.
⦁    3D printen komt versneld beschikbaar bij MKB en consumenten            (vergaande automatisering en robotisering).
⦁    Horeca shake-out: 50% van de jaaromzet blijft over.
⦁    Retail nekslag: overvloed van aanbod wordt genormaliseerd.
⦁    Logistiek komt tot stilstand: voorbereide innovaties ingevoerd.
⦁    Internet of Things: ondernemerschap 3.0 zal direct zijn intreden doen.

Controleer hier of u de toekomst heeft bijgehouden.

Wanneer contact opnemen?

Als u één van de onderstaande overdenkingen herkent is het zinvol om met elkaar in contact te komen;

  • Wat gaat het voor uw bedrijf betekenen? Wat betekent dit voor mijn klanten en mijn relatie met hen? Zijn oude en nieuwe begrippen van klanten werven wel te verenigen: straatvechter, customer journey en growth hacking.
  • Heb ik de ballen om tegen de stroom in te roeien? Moet ik mijn koers en strategie herijken; Hoe doe ik dat? Hoe voorkom ik conflicten met stakeholders en leveranciers?
  • Heeft u het lef om versneld te innoveren? Is er noodzaak tot innovatie, diversificatie, differentiatie of het exporteren van uw producten/diensten?
  • Hoe kan ik effectiever en efficiënter worden? Hoe kan ik geld overhouden om tijdelijke uitval van omzet/winst op te vangen?
  • Heeft u de daadkracht om de juiste resources aan te trekken? Hoe kom ik aan geld, middelen en mensen om te innoveren?
  • Hoe hou ik de juiste mensen aan boord om door deze crisis heen te komen? Hoe ontwikkel ik ondernemerschap, wendbaarheid bij hen?
Ons advies?
Put kracht uit de bovenstaande informatie en bel ons even. We komen graag in contact met u met als doel u te helpen met het beperken van impact en het voorbereiden van succes van morgen. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!
De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

De Coronacrisis raakt u echt wel!

De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

Hoe uw bedrijf last zal krijgen van het Corona virus.

De Coronacrisis houdt Nederland in zijn greep. Uiteraard heeft deze crisis verregaande gevolgen voor het bedrijfsleven. Mijn overtuiging is dat na de crisis alles echt anders is. Het zal enige tijd vergen alles weer op niveau te krijgen. De vraag is hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan veranderd aan de vraag van klanten? Wat zal de klantenvraag zijn? Welke volumes gaan hier bij gepaard? En hoe moet ik hier dan op anticiperen?  Ben ik wendbaar genoeg om te anticiperen, te innoveren?

De Coronacrisis raakt de economie hard!

In plaats van een verwachte economische groei van 1,4% in februari gaf Brussel afgelopen vrijdag een krimp van minimaal 1% aan. Dit betekent dat veel bedrijven, van zeer klein tot zeer groot, hier op korte termijn grote problemen van kunnen gaan ondervinden. Overheden beseffen dat extra steun noodzakelijk is. Dit blijkt uit de imposante maatregelen die de Nederlands overheid gisteren aankondigde. Maar ook de EU stelt extra financiën beschikbaar. Hieronder een beknopt overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn.

De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

Extra maatregelen voor bedrijven in nood door Coronacrisis

Het kabinet trekt op korte termijn 10 tot 20 miljard euro uit voor noodmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers die door de coronacrisis worden getroffen. Hoewel er ruimte is voor nog meer steun leidt dit eerste pakket al tot goedkeurende geluiden in de markt. De maatregelen hebben betrekking op (het waarborgen van) de continuïteit van bedrijven en zelfstandigen. Ze lopen uiteen van het verruimen en/of versoepelen van bestaande maatregelen tot en met het optuigen van een geheel nieuwe regeling. Zo werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel hard aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoudregeling, opvolger  van de werktijdverkorting, waarop in korte tijd bijna 80.000 bedrijven een beroep hebben gedaan. Nog niet alle maatregelen kunnen dan ook per direct worden aangevraagd. Hieronder geven wij een bondig overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn, inclusief de loketten waar ondernemers deze kunnen aanvragen.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  • Wat? Een tegemoetkoming via het UWV in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.
  • Wanneer? Ondernemers kunnen de regeling vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, aanvragen. Let op: deze regeling is nu in de maak en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting, dus nieuwe aanvragen kunnen nog niet worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen gaan mee in de nieuwe regeling.
  • Door? Uitvoering door UWV.

Kom ik aanmerking voor deze regeling?

2. Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers

 • Wat? Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum van 1500,-  De regeling kan via een versnelde en soepele procedure worden aangevraagd en hoeft niet te worden terugbetaald. Ook kan er om een voorschot worden gevraagd.
 • Wanneer? Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt; minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt eenmansbedrijven om nog heel even geduld te hebben.
 • Door? Uitvoering door gemeenten.

3. Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes

 • Wat? Deze ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd.
 • Wanneer? Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.
 • Door? Uitvoering door de Belastingdienst.

4. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

 • Wat? De overheid staat voor 50% garant voor bankleningen en bankgaranties. Het huidige maximum wordt tijdelijk verruimd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming.
 • Wanneer? Per direct aan te vragen.
 • Door? Uitvoering door banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale)

5. Verruiming Borgstellingskrediet voor MKB (BMKB)

 • Wat? De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
 • Wanneer? De tijdelijke verruiming is sinds 16 maart operationeel.
 • Door? Uitvoering door banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch).

6. Compensatieregeling getroffen sectoren (noodloket)

 • Wat? Een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro als compensatie voor gederfde inkomsten. Hiernaast zal er een versnelde procedure komen voor de aanvraag van bedrijfskapitaal tot 10.157,-  voorzien van lagere rente en aflossingsuitstel.
 • Wanneer? Deze regeling wordt nu uitgewerkt en zo snel mogelijk gepubliceerd.
 • Door? Nog niet bekend.

Europese maatregelen

Ook op Europees niveau wordt koortsachtig gewerkt aan extra ondersteuning voor het bedrijfsleven. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.

Daarnaast publiceerde de EU vanmiddag een voorstel waarmee Europese lidstaten:
⦁    extra subsidie- of belastingmaatregelen kunnen treffen tot 500.000 euro per bedrijf
⦁    garanties op bankleningen kunnen afgeven (zie GO- en BMKB-regeling)
⦁    publieke en private kredieten met lage rentes kunnen afgeven.

De verwachting is dat dit nieuwe tijdelijke maatregelen binnen enkele dagen in werking kan worden gesteld. Zoals uit de tekst hierboven blijkt, spelen banken een centrale rol in de uitvoering.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op voor persoonlijk advies. Klik hier.

Geraadpleegde bron; o.a. RVO Nederland

Containers

EXPORT als redding, van strategie naar executie

Export is een oplossing om uw afzet te laten groeien en stagnerende productie vlot te trekken.

De afgelopen week lazen we het zoveelste bericht over de krimp van de Nederlandse productie.


Toch vreemd dat we dan toch nog schrikken, want al maandenlang is de productie in een neerwaartse spiraal beland.
Nu is het zo ver, de Nevi PMI geeft aan dat “Krimp” in aantocht is.

In het overzicht hiernaast kunt u zien dat dit al ingezet is in de laatste periode van 2018.

Bart Vos* publiceerde de afgelopen week dat de NEVI PMI index** na twee maanden van stabilisatie op 51.6 in oktober daalde naar 50.3 en dus nog net boven de “magische” grens van 50.0 blijft.
Echter, dit is wel het laagste groeicijfer in ruim zes jaar. Deze daling komt vooral op het conto van een dalende productieomvang in de Nederlandse industrie, de eerste daling sinds april 2013 (!).
De daling was overigens gering en werd door respondenten vooral toegeschreven aan moeilijke marktomstandigheden.

*prof. dr. ir. Bart Vos, Scientific Director Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University 

**Waar staat Purchasing Managers Index voor?

Purchasing managers index (PMI), wordt ook wel de inkopersindex genoemd. Het indexcijfer weergeeft het vertrouwen dat inkoopmanagers hebben in de economie. Het doel van de PMI is om informatie te verstrekken over huidige en toekomstige zakelijke voorwaarden aan inkoopmanagers, besluitvormers en investeerders van bedrijven. De ontwikkeling en beweging van de PMI wordt als een belangrijke factor gezien in de economie. 

Klik hier voor publicatie van Bart Vos/NEVI

Conjunctuurklok

Als we de PMI-index nu in een wat bredere context willen bekijken moeten we de Nederlandse conjunctuurklok en de indicatoren er even bijnemen.
De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok (CK) van CBS.
De indicator wordt elke maand aangevuld en bijgesteld met de nieuwste informatie (endtime).
De coördinaten van de Conjunctuurklok daarentegen worden eenmalig vastgesteld en daarna niet meer bijgesteld (realtime).

In de conjuctuurklokindicator kunnen we ook aflezen dat de kentering zich al aan het einde van 2018 ingezet heeft. Op zich dus geen nieuws van Bart Vos.

Maar als we nu kijken naar de conjunctuurklok dan zien we dat er iets meer aan de hand is. Aan de hand van diverse economische grootheden bepaalt het CBS voortdurend in welke fase de conjunctuur van Nederland zich bevindt. Door de golvende beweging van de bestedingen wisselen periodes van hoog- en laagconjunctuur elkaar af.

De economische groei is een  resultaat van heel veel macro-economische gebeurtenissen. Om de economische groei beter te kunnen voorspellen zet het CBS veel van deze ontwikkelingen in één grafiek. Je kunt aan zo’n conjunctuurklok heel duidelijk zien hoe de economie ervoor staat en waar hij waarschijnlijk naar toe gaat. Klik hier voor uitleg conjunctuurklok.

Wat kunnen we zien in de conjunctuurklok van oktober 2019

Drie indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, zes in het oranje en vier in het rode kwadrant.

Als u de indicator opzoekt en even terugkijk in de tijd ziet u dat deze trend ingezet is in juni/juli 2019.
We zien dan ook de diverse sectoren langzaam wegvallen van groen naar geel en van geel naar rood.
Vanaf dit moment loopt alles wat stroever binnen onze economie. Consumenten houden hun geld vast, en sparen.
Opdrachtgevers heroverwegen hun beleid, stellen doelen bij en aarzelen weer met investeren.

Wat betekent dit nu voor u als ondernemer?

Wat gaat u doen om de toekomst van uw organisatie en medewerkers veilig te stellen?

We gaan er even vanuit dat uw strategieën tot nu toe succesvol zijn geweest. U bent erin geslaagd om weer vet op de botten te realiseren met als doel mindere tijden te kunnen opvangen.

Tijd voor strategische opties;

 • U kunt meegaan met de aanstaande krimp
 • U kunt uw markt vergroten en hierdoor vanuit uw dominantie in uw huidige markt overleven
 • U kunt innoveren (differentiatie en diversificatie)
 • U kunt internationaliseren en exporteren.

Het model van Ansoff is handig voor een eerste verkenning. In het schema hiernaast zijn de strategierichtingen in kaart gebracht.

Het Ansoff-model of de Ansoff product-marktmatrix is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van (groei)strategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (product/portfolio en concurrentie/markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt. Op deze manier kan Maximum optimaal nadenken over de kansen voor de onderneming en op basis hiervan het groeimodel bepalen.

Marktpenetratie als strategierichting
De bedoeling van marktpenetratie is het vergroten van het marktaandeel, terwijl producten onveranderd blijven. Slagingspercentage: 50%.
Marktontwikkeling als strategierichting
Het richten op nieuwe markten met huidige producten. Slagingspercentage: 20%
Productontwikkeling als strategierichting
Het ontwikkelen van nieuwe producten, op dezelfde markt. Slagingskans: 33%.
Diversificatie als strategierichting
Een onderneming gaat een nieuw product voor een nieuwe markt ontwikkelen. Slagingskans: 5%, omdat het een combinatie van markt – en productontwikkeling betreft.

In een van onze eerdere Blogs hebben we de mogelijkheden van het internationaliseren van uw organisatie al eens aangegeven.  https://www.maximumnederland.nl/internationaliseren/

Hierin beschrijven we de positie van Nederland als exporterend land, waarbij Nederland zeer goed gewaardeerd wordt. Nederland behaalde een positie in de top 5 van innovatieve economieën van de wereld met concurrerende en open markten. We staan bekend dat we topklasse producten en diensten leveren. Wat uw ambitie en motivatie is voor de internationalisatie van uw bedrijf, we kunnen over het algemeen stellen dat hier een goede strategie te ontwikkelen is om de afzet van producten en diensten te garanderen.

Uw thuismarkt uitbouwen of kiezen voor export

Maak gebruik van ons internationaal (export)imago! Het is een uitgelezen kans om uw organisatie verder te ontwikkelen tot een conjunctuur ongevoelige machine. Het is ook een optie om uw (mogelijk) teruglopende thuismarkt te compenseren. Natuurlijk is het zaak dat u een solide businessmodel, verdienmodel en strategie voorbereid heeft wat afgestemd is op uw internationale doelmarkten.

Tja, we snappen het als geen ander. Hier zit dan ook vaak het probleem. Onderzoek heeft al meerdere keren aangetoond dat hét nummer één knelpunt voor ondernemers is; “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van het tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Maar neem van ons aan dat het geen optie is om zo maar te beginnen met exporteren. De strategieën voor export van producten, diensten, kennis maar ook internationale samenwerking en buitenlandse investeringen zijn – echt waar – zeer verschillend.

Ondernemers die zich voorbereiden op internationalisering worden gedurende het uitwerken van de basisstrategieën geconfronteerd met het keuzes moeten maken van beproefde internationale businessmodellen. We noemen even de vier van de vele soorten:

 1. Het ‘op landen georiënteerde businessmodel’ wordt gekenmerkt door een hoge mate van decentralisatie. De organisatieonderdelen, actief in uiteenlopende landen, zijn verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en evalueren van hun eigen beleid. Een onderneming als Unilever maakt al sinds mensenheugenis gebruik van landenorganisaties waarin het overgrote deel van het beleid wordt vormgegeven.
 2. Het ‘mondiale niche businessmodel’ wordt door ondernemingen als Hilton International (vijfsterrenhotels) en McDonald’s (fast-food) gehanteerd. Beide ondernemingen hebben zich in een specifieke markt genesteld (i.e. een “niche”) en passen binnen die specifieke markt een vergaande mate van standaardisatie van hun dienstverlening toe.
 3. Het ‘op regio’s georiënteerde businessmodel’ wordt gehanteerd door een onderneming als Procter&Gamble. Procter&Gamble heeft de wijze van marktbewerking regionaal vormgegeven. Zo wordt bijvoorbeeld het “Europabeleid” vanuit Brussel vormgegeven. Het Azië-beleid wordt vanuit Singapore geformuleerd, uitgevoerd en aangestuurd. Het “Amerika-beleid” wordt in de Verenigde Staten (Cincinnatti) ontwikkeld en uitgevoerd.
 4. Het ‘mondiaal geïntegreerde businessmodel’ wordt gehanteerd door ondernemingen als DSM en Akzo Nobel. Beide ondernemingen hebben hun internationaal verspreide werkterrein sterk geïntegreerd. Alle organisatieonderdelen hebben goed op elkaar afgestemde “rollen”. Het beleid wordt holistisch vormgegeven. Het belang van het geheel gaat altijd voor het belang van een specifiek onderdeel.

Oplossing gewenst? Maximum doet het voor U

 1. Download hierhet gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe-het-zelf pakket voor het aanleggen van een duurzaam rendement.
 2. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u de juiste personen om u heen verzamelt met als doel: snel en adequaat uw knelpunten oplossen en de kansen tot succes in 2020-2021 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden.

Van strategie naar executie

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; duurzaam rendement realiseren.

BEL ONS NU!  06-81882678

Boom sociale entrpreneurs

Het geheim van Social Entrepeneurship

Social Enterprises zijn flink in opmars. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Maximum over de ontwikkeling van de Social Enterprise in Nederland. Wat is het geheim van de Social Enterprise en hoe kan die het beste worden gerealiseerd?

We weten dat de economie continu in beweging is en permanent aan verandering onderhevig is. Een organisatie die niet tijdig wil of kan anticiperen op marktveranderingen, zal daarom eroderen of in verval geraken. Dat is immers de wet van de sterkste.

Als een onderneming eenmaal in verval raakt, is het de vraag of innovaties nog wel op hun plaats zijn: kunnen die de boedel dan nog wel redden? Vaak is dat niet het geval, zo bleek de afgelopen jaren uit de vele faillissementen van bedrijven. Veel ondernemers trokken gewoon de stekker eruit, begonnen iets nieuws en lieten anderen met de brokken zitten.

De urgentie om tijdig succesvol geïmplementeerde innovaties te realiseren, is dan ook zeer hoog.  Een organisatie staken kost immers veel geld en levert de nodige sociale onrust op. Bovendien: een moderne onderneming is continu bezig om zichzelf te verbeteren of opnieuw uit te vinden.

Natuurlijk is innoveren in een afkoelende economie risicovol. Vele ondernemers en medewerkers hebben de crisis van 2009 tot 2013 nog vers in het geheugen staan en weten dat er van alles kan misgaan. Wanneer niets doen echter geen optie meer is, weten ondernemers waar hun ondernemerschap zal stoppen. Op dat moment is het verval ingetreden en renderen traditionele organisaties  veelal niet meer.

Sociaalmaatschappelijke trend rendeert

De perspectieven voor Social Entrepeneurship en grenzeloze organisaties zijn daarentegen zeer goed, zoals het recente innovatieonderzoek van Maximum aantoont.

Volgens Schermerhorn (2016) is de grenzeloze organisatie de ondernemingsvorm van de toekomst. Het zijn professionele netwerkorganisaties, die zullen worden geleid door de Z-generatie. De evolutie van de medewerkers en de technologische ontwikkeling van het bedrijf heffen grenzen op tussen de verschillende delen van een bedrijf, evenals grenzen met de buitenwereld. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als een combinatie tussen een team en een netwerkstructuur. Het teamwerk en de onderlinge communicatie zullen de formele gezichtslijnen vervangen. Maximum omarmt deze kerngedachte.

De onderzoekers rapporteren positieve ontwikkelingen voor zowel de maatschappelijke als bedrijfseconomische aspecten. Zo is aangetoond dat de winstgevendheid van meer dan vijfduizend bedrijven, zowel in MKB als grootbedrijf in vrijwel alle sectoren,  in de afgelopen twee jaar met 36% verbeterd is, terwijl ook de omzetverbetering 26% groei laat zien. Deze cijfers zijn opmerkelijk te noemen, omdat deze ontwikkelingen samengingen met een toename van de werkgelegenheid. Hieruit kan voorlopig geconcludeerd worden dat het model van Social Entrepreneurship voor iedere onderneming het onderzoeken waard is.

Wat is een Social Enterprise?

In het onderzoek is eerst op basis van vele verschillende (internationale) standpunten een definitie van een sociale onderneming opgesteld. Een sociale onderneming is een onderneming:

 • met de primaire doelstelling om maatschappelijke impact te realiseren, in plaats van winst te genereren voor eigenaren en aandeelhouders;
 • die in de markt opereert door goederen en diensten te produceren op een ondernemende en innovatieve manier;
 • die overschotten voornamelijk gebruikt om de maatschappelijke doelen te bereiken;
 • die op verantwoorde en transparante wijze beheerd wordt door sociale ondernemers, met name door werknemers, afnemers en belanghebbenden die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteit erbij te betrekken.

Zo hebben sociale ondernemingen een sociale, een ondernemende en een bestuurlijke dimensie. De onderzoekers beschrijven een combinatie van nieuwe manieren van managen, organiseren, werken en samenwerken om zo nieuwe technologische kennis succesvol aan te wenden. Hierdoor ontstaan (sociaal)innovatieve organisatievormen (zoals flexibel organiseren) en co-creatie, en worden nieuwe managementvaardigheden ontwikkeld (dynamisch managen), hoogwaardige arbeidsrelaties gerealiseerd (slimmer werken) en institutionele stakeholders gemanaged. Dit wordt sociale innovatie genoemd.

Voorwaarden voor Social Entrepeneurship

De kern van de verandering raakt de uitgangspunten van de organisatie als het gaat om missie, visie en doelstellingen.

Er ontstaat vaak een discrepantie tussen de huidige uitgangspunten van de onderneming en de uitgangspunten van de Social Enterprise die geïmplementeerd moet worden. Het businessmodel of verdienmodel van de sociale onderneming zal gebaseerd moeten zijn op de Knowledge base: een verzamelnaam voor individuele, technologische, administratieve en organisatiecompetenties. De traditionele distributiemodellen die gebruikt worden om de dienst of het product naar de klant te leveren, zullen dan zowel fysiek als virtueel beschikbaar moeten zijn, om klanten te voorzien van op kennis gebaseerde producten en diensten. Het verdienmodel (de wijze waarop de organisatie geld verdient) zal dan ook goed doordacht moeten zijn.

De bedrijfsstructuur van de organisatie zal veelal een transformatie moeten ondergaan, van een traditionele structuur naar de (sociaal)innovatieve organisatie. Deze innovatieweg zal gevolgen hebben voor de distributiemodellen en de verdienmodellen, omdat in de sociale onderneming de maatschappelijke bijdrage centraal staat, en niet het genereren van winst voor eigenaren en aandeelhouders.

Goed opletten, want het kan ook misgaan

De hierboven genoemde transformatie vraagt veel toewijding van management en medewerker. Zoals blijkt uit de diverse onderzoeken, kunnen er veel misverstanden ontstaan doordat er verkeerde interpretaties kunnen ontstaan. En ja, natuurlijk heeft iedereen een eigen agenda als er niet voldoende cohesie is. Waar moet men uitdrukkelijk op letten:

De directie van de onderneming doet er verstandig aan om de definities van Social Entrepeneurship, sociale innovatie en de grenzeloze organisatie voor de eigen organisatie vast te stellen. Deze definities moeten continu gecommuniceerd worden met management, medewerkers, klanten en stakeholders, om te voorkomen dat er eigen interpretaties ontstaan. De onderzoekers constateerden immers dat er meer dan tien verschillende definities van deze begrippen in omloop zijn; de definitie is tot op dit moment niet gestandaardiseerd en geenszins een algemeen aanvaard begrip.

De invoering van de grenzeloze organisatie en de mix van diverse generaties (babyboomers en de generaties X, Y en Z) op de werkvloer zullen het management nieuwe uitdagingen geven. Als de organisatie hier niet op voorbereid is, kan de ontwikkeling tot Social Enterprise wel eens niet datgene opleveren wat ervan verwacht wordt.

Het innovatieteam, wat beslist samengesteld moet worden, zal zorgvuldig moeten voorbereiden en een goed uitgewerkt interventieplan moeten hebben, om niet in de Valley of Death te belanden. Ondanks het feit dat de vooronderzoeken veelbelovend zijn en ondanks dat de perspectieven hoopvol zijn, ontstaat er een Impasse. Als er dan een evaluatie op losgelaten wordt zien we vaak dat er weldegelijk meerdere oorzaken zijn aan te wijzen. De onderzoeken geven deze goed weer. Van groot belang zijn daarnaast voldoende budget voor de innovatie, goed onderzoek en denken in het belang van de klant.

Wat vraagt het van bestuurders?

De transformatie naar Social Enterprise vergt een uitzonderlijk hoog niveau van innovatiebereidheid bij bestuurders; de echte wil om het anders en beter te doen is cruciaal om de transformatie te laten slagen. Deze ondernemersdrive vormt in combinatie met de urgentie tot innovatie een goed uitgangspunt voor succes. De bestuurders moeten hier dan ook echt denken als ondernemers, als het gaat om beheerst nemen van risico’s en de noodzaak tot interne en externe samenwerking (allianties). Daarbij zullen beslist offers gebracht moeten worden. De creativiteit en flexibiliteit om te komen tot TOP-innovaties heeft daarnaast alle aandacht nodig. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om deze aspecten te kunnen ontwikkelen tot een kernwaarde, die ook blijft als de transformatie geheel afgerond is.  

Gevolgen competenties management en medewerkers

De sociale onderneming zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om tot slagkracht te kunnen komen en die slagkracht te kunnen behouden. Anneloes Cordia geeft aan dat medewerkers een grote mate van vertrouwen moeten hebben om zich in te kunnen zetten voor de kanteling naar de nieuwe richting.  Zij noemt dit bevlogenheid. Ook vraagt het managen van innovaties een zodanige structuur dat er geen spanningsveld kan of mag ontstaan tussen stabiliteit en efficiëntie enerzijds en creativiteit anderzijds, en tussen exploitatie en exploratie.

De grenzeloze organisatie

In een grenzeloze organisatie zijn zowel de medewerker als de technologische ontwikkeling van het bedrijf geëvolueerd tot een organisatie die geen grenzen kent tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en ook de grenzen met de buitenwereld heeft opgeheven. De organisatie kan dan beschouwd worden als een combinatie tussen een team en een netwerkstructuur, waarin teamwerk en onderlinge communicatie de formele gedragslijnen vervangen.

De voornaamste kenmerken van een grenzeloze organisatie zijn:

 1. afwezigheid van hiërarchie;
 2. volwaardig empowerment van teamleden;
 3. gebruik van technologie;
 4. acceptatie van tijdelijkheid.

PricewaterhouseCoopers heeft dit model in 2010 ingevoerd in 150 landen. Daarbij gaat het om 160.000 medewerkers.

Wat zijn dan nog de ‘grenzen’? Er zijn twee soorten grenzen: interne grenzen en externe grenzen. De interne grenzen zijn de horizontale grenzen die zijn opgelegd door functiespecialisatie en taakgroepering, en de verticale grenzen die medewerkers scheiden in organisatorische niveaus en hiërarchieën. De externe grenzen zijn de grenzen die de organisatie scheiden van haar klanten, leveranciers en andere stakeholders. Om deze grenzen te minimaliseren of elimineren, kunnen managers virtuele of netwerkontwerpen gebruiken.

De transformatie is eigenlijk een voorbereiding op de komst van de Z-generatie op de werkvloer. De kern van de (sociale) innovatie heeft gevolgen voor de competenties van businessunitmanagers en medewerkers. Daardoor komen de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen, en hun opleiding en training, centraal te staan bij de implementatie van de veranderingen. De Z-generatie doet op korte termijn haar intrede in organisaties en zal een andere leiderschapsstijl opeisen. Leidinggeven aan deze a-typische groep kan leiden tot een nieuw leiderschapsformat. Het onderzoek beschrijft handvatten om de instroom van nieuwe medewerkers goed te begeleiden door middel van dienend leiderschap. Wanneer een onderneming een sociale onderneming wil worden, zullen de kenmerkende uitgangspunten voor de onderneming moeten bestaan uit slimmer werken, flexibel organiseren, dynamisch managen en optimale bevlogenheid realiseren door vergaande betrokkenheid.

Volharden om tot succes te komen

De transformatie van een traditioneel ingerichte organisatie naar Social Entrepeneurship en de grenzeloze organisatie is een kwestie van zeer zorgvuldig en planmatig voorbereid werken aan de toekomst. De vele innovatieaspecten zullen tot een werkbaar model gesmeed moeten worden, om te kunnen leiden tot een succesvolle (sociaal) duurzame organisatie met een sociale reputatie, een sociale relevantie en een sociaal onderscheidend vermogen. Ondanks dat de vooronderzoeken veelbelovend zijn en de perspectieven hoopvol, kan een impasse ontstaan. Wanneer die geëvalueerd wordt, zijn vaak wel degelijk oorzaken aan te wijzen. De onderzoekers beschrijven de faalfactoren van Paul Trott als oorzaken van een falende sociale innovatie tot Social Enterprise:

 1. De innovatie is niet vernieuwend genoeg.
 2. Er is beperkt budget beschikbaar.
 3. Er is sprake van slechte markt- en productonderzoeken.
 4. De innovatie is niet in het belang van de klanten.
 5. Wet- en regelgeving roept de innovatie een halt toe.
 6. De markt is te klein.
 7. Er vindt geen adoptie door ketenpartners plaats.
 8. De concurrentie is te sterk.
 9. De return on investment is te laag.
 10. Er is een abrupte verandering in de markt of in de eisen en wensen

Sociale kwaliteit

De concurrentievoorsprong van een onderneming herstellen of verbeteren, vraagt om offers. Het creëren van een sociale reputatie, sociale relevantie en een sociaal onderscheidend aanbod van producten en diensten voor de organisatie, vraagt een flinke inspanning van medewerkers en management. Het kernpunt is dat een nieuwe definitie van kwaliteit ontstaat: sociale kwaliteit. Deze vorm van kwaliteit blijkt namelijk door klanten gewaardeerd te worden. Om de gewenste kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie aan te leggen en te borgen in de onderneming, is dus lef en daadkracht nodig.

Bewustwording

Het rapport wil ondernemers bewustmaken van het fenomeen Social Enterprise. Dat kan leiden tot een actief beleid met betrekking tot innovaties in bedrijven of tot korte termijn inzichten voor noodzakelijke innovaties. Aan de hand van de feiten in het rapport, de uitgangspunten voor de Social Enterprise die geformuleerd zijn, en een aantal randvoorwaarden die in het rapport gesteld worden, kan iedere onderneming een goed innovatieplan formuleren.

Zowel op basis van resultaten als internationale onderkenning kan het proces van duurzaam ondernemen nu echt beginnen. Het hiernaast geplaatste krantenbericht is een publicatie in het AD van 19 augustus 2019. De Business Roundtable neemt het voortouw.

!que foi

Welkom terug!
Of mag je nog nazomeren? Hoe dan ook hoop ik dat je tot nu toe in ieder geval kunt terugkijken op een geslaagde zomerperiode.
Een zomerperiode waarin het werk gewoon doorgaat. Voor mij is dit in ieder geval een periode waarin ik met nieuwe dingen bezig ben. Ideeën verzinnen en uitwerken en alvast bedenken wat ik de laatste maanden van het jaar in de praktijk ga brengen.
De eerste dagen na je vakantie weer aan het werk. Weer terug en je hoofd helemaal leeg, uitgerust, en in een ontspannen sfeer weer aan het werk. Warm welkom geheten door je collega’s en je opgeruimde bureau.

Vaak duurt dit ontspannen uitgeruste gevoel helaas niet lang; door een (te) volle mailbox, een lange to-do-lijst en verschillende brandjes die geblust dienen te worden. Als ondernemer heb je vaak binnen een paar dagen alweer het gevoel weken aan het werk te zijn.

Inmiddels is de temperatuur weer gezakt van tropisch niveau naar lage-landen niveau.
Tijd dus weer om aan te pakken.
Door structuur aan te brengen in de (nazomer)chaos en eerst de primaire activiteiten aan te pakken kan je langer nagenieten van je rust. Maar hoe maak je nu de juiste keuzes? Welke activiteiten hebben voorrang? Het is belangrijk om eerst een gedegen inventarisatie te doen van de status van de klanten en de interne organisatie.

Stel jezelf de volgende vragen en kom tot de gewenste inzichten;
• Volgen de afdelingen en/of medewerkers nog de juiste koers?
• Wie heeft er hulp, sturing of advies nodig?
• Welke activiteit heeft focus nodig?
• Voor welke activiteit is het 5 voor twaalf? Waar zitten de knelpunten?
• Wat zijn de gevolgen van de aanstaande Brexit, de oplaaiende handelsoorlog tussen China en Amerika en de afzwakkende Europese economie voor mijn klanten, maar ook voor de eigen organisatie?
• Welke klanten zijn niet goed voor mijn organisatie (en zou ik op gepaste wijze afstand van moeten nemen)?
• Welke doelen en strategieën moet ik ontwikkelen voor 2020?
Zo zijn er nog meer en andere vraagstukken die een update nodig hebben. Na het verzamelen en onderzoeken van de verschillende (knel) punten is het zaak om deze goed in kaart te brengen en duidelijk te maken waar de nood het hoogst is.

Maximum Nederland helpt je om ontspannen resultaten te boeken als je onze extra daadkracht inschakelt. Je hebt dan de beschikking over juiste personen, producten en diensten om de organisatie vanuit elke denkbare situatie te helpen en op het groeipad te houden. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte om te doen in de onderneming waar het allemaal om is begonnen. Het zorgt tevens voor de nodige rust voor directie, bestuurders, aandeelhouders en medewerkers.

Maximum Nederland helpt u en uw organisatie met kennis, kunde, lef en de noodzakelijke daadkracht.
Volgende vakantie dat uitgeruste gevoel langer vasthouden? Onthoudt dan dat de voorbereiding van een goed uitgeruste vakantie al begint voordat je op vakantie gaat. Het lijkt wellicht een uitdaging in de drukte van het alledaagse leven, maar Maximum Nederland biedt verschillende producten en diensten om jezelf en je organisatie tijdig te helpen.