Cruciale elementen samenwerking

6 cruciale factoren voor een succesvolle samenwerking

Een goed draaiende organisatie komt u niet zomaar aanwaaien. Zeker niet in of na het Corona tijdperk. Ook een middelgroot internationaal transportbedrijf (± 210fte) raakte in verval. Volgens het management van dit bedrijf voeren de medewerkers niet uit wat er van hen verlangd mag worden om klanten optimaal van dienst te zijn. Aan ons de opdracht om “even te helpen” met het rechtzetten van de ongewenste interne situatie.

Afgelopen week hebben we de evaluatie van dit leiderschapsproject met de opdrachtgever doorlopen. Aanvankelijk was de opdracht om alle medewerkers te laten inzien dat zij de basis van het bedrijf zijn en dat zij bepalend zijn voor het succes. Als u wijst naar iemand, wijzen er altijd drie vingers naar uzelf. Ook in dit geval was dat van toepassing.

Het werkelijk knelpunt zit hem in drie woorden: communicatie, samenwerking en vertrouwen. De oplossing die we hebben geboden  is een traject geweest waarbij het managementteam intensief is begeleid met het bouwen van een goed personeelsinformatiesysteem, een personeelsplanning cyclus, een actief intern & extern communicatiebeleid (met bijbehorende instrumenten) en actualisatie van de management skills.

Communicatie na Corona tijdperk

De huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen omvatten eigenlijk een fundamenteler aspect, namelijk de organisatie ethiek van de onderneming als voorwaarde voor het kunnen vervullen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is dan ook absoluut niet vanzelfsprekend dat uw onderneming gewoon weer optimaal gaat draaien, gaat renderen als voorheen.

Hoe moet je dat leiden dan weer leiden?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt vanzelfsprekend voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat MVO relevante basisprincipes omvat die voor succesvol leiderschap van groot belang zijn. Keuning (2012) beschrijft in zijn boek “Management en organisatie” de woorden ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ als ‘zingeving’.

We kunnen binnen de theorieën van Keuning (2012) het woord ‘zingeving’ teruglezen binnen de economische en maatschappelijke verantwoordelijkheden van een organisatie richting de stakeholders. Deze wordt volgens Keuning (2012) geborgd binnen de corporate governance.

Winkler (2015) beschrijft dat een organisatie eenzelfde morele verantwoording heeft als een natuurlijk persoon. Een organisatie kunt u echter niet gelijkstellen aan een natuurlijk persoon. De medewerkers zullen verantwoording nemen voor rollen en taken die noodzakelijk zijn om de organisatie succes te laten hebben en haar maatschappelijke verantwoording te kunnen vervullen. Hiertoe gaat men verplichtingen aan die voortkomen uit taakstellingen en bevoegdheden. Samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde om als bedrijf te kunnen overleven. Om samenwerking goed te laten functioneren is vertrouwen onmisbaar.

Winkler (2015) geeft zeer goed weer wat de kernelementen zijn voor het nastreven van een gezonde organisatie ethiek zijn: Vertrouwen, samenwerking en communicatie. Hieronder geef ik deze aspecten weer in relatie tot elkaar.

 1. Goede interne en externe communicatie waardoor er continu gebouwd wordt aan geloofwaardigheid.
 2. Goede interne en externe samenwerking wat tot gevolg moet hebben dat er gebouwd wordt aan vertrouwen.
 3. Het verworven vertrouwen moet leiden tot een goed imago.
 4. Het goede imago moet leiden tot een goede reputatie.

Keuning (2012) hanteert een wat formelere uitspraak: “de verantwoording tot zingeving van een organisatie is de samenhang van diverse economische aspecten waar een organisatie aan moet voldoen”.

Kortom: Geen enkele organisatie kan de problemen in zijn eentje oplossen. Samenwerken is dan ook de sleutel naar de oplossing. Daar zit nu de crux, want goede communicatie is niet altijd vanzelfsprekend.

Doel

Het doel van samenwerken is samen meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Een gezamenlijke bril om naar de samenwerking te kijken biedt dan uitkomst (reflecteren, de plussen en minnen in beeld te krijgen en de samenwerking verbeteren).

 1. Gezamenlijke ambitie
 2. Belangen voor iedereen aan tafel (respect)
 3. Goede verstandhoudingen en relaties
 4. Goede organisatie communicatie
 5. Heldere en geaccepteerde processen

Het komt regelmatig voor dat collega’s elkaar niet begrijpen. Of ze snappen niet waarom een collega zo uitzonderlijk reageert. Ze kunnen elkaars gedachten niet volgen. Samenwerken blijkt steeds weer niet zo eenvoudig. Toch wordt dit wel vereist in een baan. Sterker nog, er wordt van u verwacht dat u een ideale collega bent om mee samen te werken! Hoe bereikt u dit? Lees in dit artikel de belangrijkste tips voor een betere samenwerking.

Het blijkt dat er 6 factoren cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking in een team.

1. Heldere doelstellingen

Het lijkt logisch! Een inkoppertje denkt u. Hoe duidelijk zijn de doelstellingen nu echt voor iedereen? Het hebben van een duidelijk omschreven doelstelling, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat het team zin en identiteit geeft. Zorg er dan ook voor dat iedereen weet waar de doelstellingen te vinden zijn.

Werkbare doelen zijn duidelijk, realistisch, meetbaar, zinvol en ze worden gedeeld door de teamleden. De teamleden moeten zich eigenaar van het doel voelen en er volledig achter kunnen staan. Zo wordt een goed doel dus ook ‘gedragen’.

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Dit betekent dat ieder lid van het team aan de anderen is verbonden. In teamverband kunt u niet meer als individu winnen: het team wint. Persoonlijke belangen worden afhankelijk van het teambelang.

Wanneer iedereen leert om iets van het eigen streven los te laten, kan er saamhorigheid ontstaan. Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat iedereen invloed heeft in het team, zowel op het eindresultaat (wat) als op de besluitvorming en de werkwijze (hoe).

Daadwerkelijk invloed kunnen hebben op uw keuzes als ondernemer vormt de enige factor waardoor teamleden werkelijk betrokken raken en zich committeren aan het teamdoel.

Het delen van verantwoordelijkheden betekent dat men niet meer achter een ander kan verschuilen. Loyaliteit aan elkaar is een essentiële voorwaarde. Voor elkaar in staan en niet de ander de kastanjes uit het vuur laten halen. Daarom moet ieders betrokkenheid volkomen duidelijk zijn.

Samen iets voor elkaar krijgen kan zeer bevredigend zijn. Iedereen kent wel dat plezierige gevoel wanneer je met een groepje anderen een mooi resultaat hebt neergezet. Echte teamgeest is iets waar velen de lol van inzien. Jammer genoeg is teamgeest (zoals het woord al zegt) iets dat ongrijpbaar en onmaakbaar lijkt. Het is magie die niet kan worden afgedwongen maar wel gevoed moet worden. Het teammodel van Tuckman is een goed werkende methode.  Als er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden kan teamgeest zich wonderlijk ontwikkelen.  Het gezamenlijk maken van verantwoordelijkheid is er één van.

3. Open communicatie

Communicatie is een vanzelfsprekende eigenschap van mensen, maar goede communicatie is niet eenvoudig. Binnen bedrijven is dit dan ook een van de meest voorkomende aspecten waar bedrijven falen. Wanneer er geen goede interne bedrijfscommunicatie methode en instrumenten zijn, er geen goede personeelsplanning cyclus aanwezig is, voldoet het bedrijf niet aan randvoorwaarden om een goed en succesvol team op te bouwen.

Open Communicatie is dé smeerolie in het team. Zonder uitwisseling van gedachten en informatie tussen teamleden is er geen mogelijkheid voor samenwerking. Bij Open Communicatie hebben teamleden met een zeker gemak en een zekere regelmaat contact met elkaar. Misverstanden en onbegrip zijn aan de orde van de dag met alle gevolgen van dien: inefficiëntie, conflicten, wantrouwen. Omdat teamleden van elkaar afhankelijk zijn, worden de effecten van dit onheil nog eens fors versterkt.

De meeste conflicten ontstaan door gebrekkige communicatie. Het is voor veel mensen moeilijk om precies te zeggen wat je van de ander verwacht en wat je ergens van vindt. Het is dan gemakkelijker om niet met elkaar, maar over elkaar te praten in plaats van omgekeerd. Directe en eerlijke communicatie is een vereiste. Enerzijds vraagt dit om openheid: hiermee deelt u informatie die alleen u bekend is. U neemt uw teamgenoten dus mee in uw motieven, ideeën, wensen en onzekerheden. Hierdoor leert u elkaar kennen en wordt het vertrouwen vergroot. Anderzijds is feedback nodig: hiermee maakt de ander bij u duidelijk wat hem bekend is maar u niet. Hij geeft dus informatie over uw ‘blinde vlek’. Het geven en ontvangen van goede feedback is erg moeilijk.

4. Wederzijds respect

Een van de grote voordelen van het werken in teamverband is het feit dat ieder teamlid verschillende eigenschappen, vaardigheden en deskundigheden meebrengt. Om de verschillen in het team te kunnen benutten, moeten teamleden niet alleen inzicht hebben in elkaars talenten en beperkingen, maar deze ook respecteren en waarderen. Zolang iemand zich naar eigen kunnen inzet, verdient hij waardering voor zijn prestaties. In het team heb je elkaar allemaal nodig. Aan de operatietafel is het werk van de chirurg even essentieel als dat van de assistent. Erkenning voor ieders bijdrage is dus geboden.

5. Flexibel aanpassen

Op een gegeven moment loopt de organisatie lekker, is de samenwerking goed en ligt iedereen op schema. En dan? Dan verandert er natuurlijk iets. Dan gebeurt er iets waardoor de huidige werkwijze niet meer in het oorspronkelijke plaatje past. Zowel in het team als in de omgeving zullen belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Een klant wil een ander product, of wil het eerder. Een teamlid wordt ziek of vindt een andere baan. Er komt een interne verhuizing, het netwerk gaat uit de lucht, leveranciers zijn te laat of er raakt iets zoek. Op zo’n moment wordt een cruciale eigenschap van het team op de proef gesteld: flexibiliteit.

Een goed team heeft het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de omstandigheden. Wanneer dit niet het geval is, zal het team ‘nee’ moeten verkopen aan klanten, raakt het bij een geringe tegenslag achter op schema en vertraagt de ontwikkeling. Zie een dergelijke situatie als een test op de samenhorigheid van het team. Juist dan moet je samen kijken welke stappen genomen moeten worden in de veranderde situatie. Alleen door flexibiliteit van iedereen kan het gezamenlijke doel alsnog worden behaald. Dus wellicht moeten er juist regelmatig veranderende situaties zich aandienden om een supersterke teamband te creëren?

6. Initiatief tonen

Misschien had dit wel punt 1 moeten zijn als het gaat om de succesfactoren. Er moet toch een niveau van intrinsieke wil zijn in de samenwerking. Toon dit dan ook!  Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dat ze actief zijn in plaats van passief en dat ze uit eigen beweging dingen oppakken. Niemand heeft iets aan een goed idee als het niet wordt uitgesproken. Verantwoordelijk zijn betekent dat je niet alleen problemen waarneemt, maar dat je ook tot handelen overgaat. Initiatief tonen is verder kijken dan je taakomschrijving lang is.

Een cultuur waarin gemakkelijk initiatieven worden genomen, bevordert de spontaniteit en daarmee de creativiteit van het team. In zo’n omgeving wordt maximaal gebruik gemaakt van alle aanwezige talenten en worden verschillen optimaal benut. Door initiatieven te nemen, bewijst het teamlid dat het hem ernst is. Dat hij niet alleen met de mond belijdt dat teamwerk belangrijk is, maar dat hij bereid is tot actie over te gaan. Dus, leg je ideeën en plannen openlijk op tafel en wees niet bang om de reacties daarop te ontvangen. Daar leer je alleen maar van.

Let op valkuilen

Tot slot, niet iedereen waardeert dezelfde eigenschappen of kwaliteiten in een collega en al helemaal niet in dezelfde mate. Toch zijn er een aantal ongeschreven regels die op elke werkvloer gelden. Belangrijkste: sta open voor een ander. Let daarbij dan op de volgende valkuilen:

 1. Vergeet niet te luisteren. Vaak vertelt iemand iets alleen omdat hij zijn verhaal kwijt wil.
 2. Spreek iemand niet ten overstaan van anderen aan op een foutje, neem hem even apart.
 3. Blijf altijd jezelf!
Goudstaven

Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Supply chain

Dit moet ik u even vertellen!

Onlangs heb ik kennis mogen maken met de organisatie MedTronic.

Deze wereldwijd toonaangevende organisatie, actief in 150 landen, heeft een groot marktaandeel in de medische technologie. Ik heb in Medtronic kennis mogen maken met een wel zeer interessant business- en verdienmodel. Door middel van een zeer goed werkend knowledge based informatiesysteem zijn ze in staat om “omgekeerde innovaties” te initiëren, te ontwikkelen en succesvol te vermarkten. Het lijkt wel een perpetuum mobile. De belofte die zij maken is dat zij werken aan Value-Based-Healthcare en hiermee de kosten voor de gezondheidszorg in de wereld zullen verlagen. Gelukkig, een bedrijf die ook inziet dat het zo niet langer mag doorgaan. Dat is maar goed ook want ook in Nederland dreigen de zorgkosten na Corona te exploderen. Anno 2020 bedragen de zorgkosten 86 miljard euro (nu al 4 miljard boven de begroting). Stel je voor dat de ramingen van het RIVM en het CBS-juist zijn?

Supply chain

Enfin, even terug naar Medtronic. Binnen de innovaties van Medtronic is co-creatie een belangrijk aspect. Hierbij deelt u kosten van innovaties met uw leveranciers (in ruil voor langdurige relatie met Medtronic).

Laat dit een introductie zijn, want het beste wat ik ervaren heb, moet nog komen.

Wat blijkt namelijk: één van de basispunten van succesvolle innovaties is de relatie met leveranciers,  de inkopers dus! Inkopers onderhouden namelijk deze relaties en prestaties.

Ook blijkt dat Value-Based-Purchasing de basis vormt. Dit bieden we al jaren voor opdrachtgevers.

En nu de praktijk van morgen: Alles zal anders zijn als de Nederlandse economie weer op volle toeren draait. U hebt uzelf opnieuw moeten uitvinden om weer relevant te kunnen zijn voor uw markt. In de vorige Blog hebben we u dan ook geïnformeerd over wat u kunt doen om de verkoop weer op gang kunt krijgen in het nieuwe tijdperk. Het volledige herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen vraagt om de juiste strategieën. Medtronic is dan ook de aanleiding om u bewust te maken van een GoudHaantje: innoveren van uw inkopers en hun activiteiten. Vandaag kunt u starten met een belangrijke stap in de voorbereidingen van een duurzaam herstel van uw organisatie.

Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Vanuit de gedachte – netto besparing is gelijk aan netto winst – weten wij voor onze opdrachtgevers het verschil te maken. Forse inkoopbesparingen (gemiddeld 15-35%) die we realiseren, beïnvloeden het bedrijfsresultaat significant. Dit doen we door Value-Based-Purchase Excellence; de aanwezigheid van een best practice inkoopproces, inkoopsoftware om het proces te ondersteunen en de juiste medewerkers en competenties.

Wilt u ook fors en blijvend besparen op uw directe en indirecte inkoop uitgaven?

Zullen we eens overleggen over de businessmodellen en verdienmodellen van de toekomst? Tijdelijk maken we een gratis Quick Scan van uw inkooporganisatie. Aan de hand van het “8 stappenplan’’ berekenen we hoeveel uw bedrijf kan besparen. Ook helpen we uw inkoopteam met het bouwen en uitvoeren van het verbeterplan, zodat de inkoopbesparingen niet eenmalig zijn. Dit wordt gedaan door workshops en training on the job.

Het 8 stappenplan:

1. Gratis virtuele kennismaking: Bespreken proces van scan naar het opleiden en professionaliseren van inkopers.
2. Gratis Pre-scan van het bespaarpotentieel voor : O.b.v. deze pre-scan kunt u beoordelen hoe zinvol de stap kan zijn voor uw bedrijf.
3. Gratis bedrijfsbezoek: Het gesprek aangaan met u en uw inkoper(s) en het maken van een compacte spend- en bespaaranalyse.
4. Uitwerking plan in het kort en introductieplan aan inkoopteam.
5. Opzetten en uitvoeren workshops en trainingen.
6. Uitwerken inkoopplan en verbeterplan dat aansluit op de organisatiedoelen.
7. Implementeren aanbevelingen.
8. Oplevering resultaten en planning van de nazorg.

Ik wil een gratis Quick Scan aanvragen.
Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.
Verkoop op hang brengen

Wat kan ik doen om mijn verkoop weer op gang te brengen?

De economie werd kunstmatig in coma gebracht. Het is maar de vraag welke bedrijven weer volledig kunnen excelleren als ze geheel ontwaakt is. Wat gaat het de ondernemer kosten om weer tot groei te komen? Klanten van morgen denken steeds meer in termen van NUT*.  De mens zal zodanig handelen dat zijn daden welzijn en geluk scheppen voor zichzelf en zijn naasten.
*goed, gunstig, nuttig, welbesteed waardevol, bruikbaarheid, functioneel.

Tijdens dit besluitvormingsproces kan de klant de volgende vragen overdenken:

 • waarom heb ik het nodig?
 • is het duurzaam gemaakt? Is dit wel ecologisch verantwoord?
 • is het ethisch verantwoord?
 • wat gebeurt er als ik het niet meer nodig heb?

Alles is anders als de Nederlandse economie weer draait.

Als u naar uw huidige producten en diensten kijkt dan kan dit betekenen dat u deze zal moeten updaten, herijken, herontwikkelen. Het kan zelfs zo ver gaan dat u zichzelf ervan bewust wordt dat u uzelf opnieuw moet uitvinden om hiermee relevant te zijn voor uw markt.  Dat vraagt om een gedegen voorbereiding.

Vandaag starten we met de eerste voorbereidingen voor het succes van uw bedrijfsactiviteiten. De komende weken zullen we u informeren over diverse aspecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan volledig herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen.
Denk hier onder andere aan:

 • Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk?
 • Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?
 • Wat kan ik doen om mijn geldstromen te optimaliseren binnen de nieuwe werkelijkheid?

Vandaag onderwerp 1: Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk? Hier een vijfstappen plan om een voorsprong te kunnen nemen op uw concurrentie.

Verkoop op gang brengen

Vijf stappen om een voorsprong te nemen op uw concurrentie. 

1 – Focus op waar klanten nu behoefte aan hebben
Als er mindere economische tijden aankomen verschuiven de prioriteiten van uw prospect en klanten. Hun oude problemen bestaan nog wel, maar zijn mogelijk geen prioriteit meer. Er komen nieuwe problemen en verlangens naar boven die nu aandacht nodig hebben. Zorg dat u de pijn van uw klanten kent en focus hierop. Zorg dat u exact weet wie uw (nieuwe) klant is en nodig heeft. Ontwikkel hier uw producten en diensten voor.

2 – Check de (digitale) klantenreis op basis van de vernieuwde behoefte.
Als blijkt dat het beslissingsproces van potentiële en/of bestaande klanten veranderd is, mag u ervan uitgaan dat u meerdere Touch momenten* nodig hebt om klanten te overtuigen van het nut van uw producten en diensten. Desgewenst past u de Touch momenten aan. Zorg ervoor  dat u de juiste reactie gereed hebt op alle mogelijke vragen. Dat u de juiste documenten gereed hebt om adequaat de vraag te kunnen opvolgen met relevante informatie. Het is uw doel om Customer Delight na te streven (een positieve emotionele en relationele staat van de klant die leidt tot enthousiasme over de organisatie).

3 – Wees helder in het resultaat dat u biedt
Over het algemeen zijn bedrijven, instellingen en specialisten vol lof over hun kennis en kunde. Natuurlijk is het prettig om veel te vernemen en alle activiteiten, processen te benoemen via de websites en brochures waar prospect en klanten doorheen gaan. Zo krijgen ze een compleet beeld van wat u te bieden hebt en kan doen voor hen. Echter!…… Waak ervoor dat u snel tot de essentie komt van datgene wat u aanbiedt. Klanten denk n nu uitsluitend in termen van NUT. Check of uw aanbod de volgende elementen in zich draagt:

  • wat is de toegevoegde waarde (of kracht) van uw aanbod,
  • waarom is het nu zo belangrijk  dat de men overgaat tot een positief besluit,
  • wie kan helpen met dat besluit (referenties)
  • hoe kunt u met dat besluit helpen (drempel-verlagers)

Desgewenst toelichten: Wat is dat dan: ‘tot de essentie komen’? In uw kracht komen te staan? De vraag is wat levert het concreet op? Kunt u het resultaat vertalen naar hun leven, hun werk, hun relatie, hun bedrijf etc.?

4 – Ga (online) aan de slag met een niche die bij u past
Uw oude markten zijn er even niet meer. Dus concentreer u op de niches die u gedetecteerd hebt. Uw niche is een specifiek en afgebakend deel binnen al uw totale kennis, gaven en talenten.
Met het kiezen van een specifiekere positie via uw kennis, gaven en talenten, krijgt u sneller die enorme expertstatus en een grotere aantrekkingskracht.  U krijgt veel meer onderscheidend vermogen en smoel in de markt. En u legt meteen de basis voor een sterk merk. Want u zit niet alleen in het brein van uw doelklant, maar ook in die van journalisten en de media.

5 – Wat u even moet weten over de (Online) ontwikkeling van uw nieuwe niche.
Anno 2021 zijn er nog steeds veel bedrijven die twijfelen aan het nut van digital marketing. Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die digital hebben ingebed in hun strategie. Beeckestijn Business School heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de verschillende digital marketing maturiteitsfases bij ondernemingen. Een van de resultaten is dat er nu een indeling gemaakt kan worden in de fase waarin digitale marketingactiviteiten van bedrijven zich bevinden. 

Oplossing? Dat doen we samen.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft. Hierdoor kunnen  snel en adequaat uw knelpunten opgelost worden. En worden de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2021 – 2025 vergroot tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvend verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.