Cruciale elementen samenwerking

6 cruciale factoren voor een succesvolle samenwerking

Een goed draaiende organisatie komt u niet zomaar aanwaaien. Zeker niet in of na het Corona tijdperk. Ook een middelgroot internationaal transportbedrijf (± 210fte) raakte in verval. Volgens het management van dit bedrijf voeren de medewerkers niet uit wat er van hen verlangd mag worden om klanten optimaal van dienst te zijn. Aan ons de opdracht om “even te helpen” met het rechtzetten van de ongewenste interne situatie.

Afgelopen week hebben we de evaluatie van dit leiderschapsproject met de opdrachtgever doorlopen. Aanvankelijk was de opdracht om alle medewerkers te laten inzien dat zij de basis van het bedrijf zijn en dat zij bepalend zijn voor het succes. Als u wijst naar iemand, wijzen er altijd drie vingers naar uzelf. Ook in dit geval was dat van toepassing.

Het werkelijk knelpunt zit hem in drie woorden: communicatie, samenwerking en vertrouwen. De oplossing die we hebben geboden  is een traject geweest waarbij het managementteam intensief is begeleid met het bouwen van een goed personeelsinformatiesysteem, een personeelsplanning cyclus, een actief intern & extern communicatiebeleid (met bijbehorende instrumenten) en actualisatie van de management skills.

Communicatie na Corona tijdperk

De huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen omvatten eigenlijk een fundamenteler aspect, namelijk de organisatie ethiek van de onderneming als voorwaarde voor het kunnen vervullen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is dan ook absoluut niet vanzelfsprekend dat uw onderneming gewoon weer optimaal gaat draaien, gaat renderen als voorheen.

Hoe moet je dat leiden dan weer leiden?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt vanzelfsprekend voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat MVO relevante basisprincipes omvat die voor succesvol leiderschap van groot belang zijn. Keuning (2012) beschrijft in zijn boek “Management en organisatie” de woorden ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ als ‘zingeving’.

We kunnen binnen de theorieën van Keuning (2012) het woord ‘zingeving’ teruglezen binnen de economische en maatschappelijke verantwoordelijkheden van een organisatie richting de stakeholders. Deze wordt volgens Keuning (2012) geborgd binnen de corporate governance.

Winkler (2015) beschrijft dat een organisatie eenzelfde morele verantwoording heeft als een natuurlijk persoon. Een organisatie kunt u echter niet gelijkstellen aan een natuurlijk persoon. De medewerkers zullen verantwoording nemen voor rollen en taken die noodzakelijk zijn om de organisatie succes te laten hebben en haar maatschappelijke verantwoording te kunnen vervullen. Hiertoe gaat men verplichtingen aan die voortkomen uit taakstellingen en bevoegdheden. Samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde om als bedrijf te kunnen overleven. Om samenwerking goed te laten functioneren is vertrouwen onmisbaar.

Winkler (2015) geeft zeer goed weer wat de kernelementen zijn voor het nastreven van een gezonde organisatie ethiek zijn: Vertrouwen, samenwerking en communicatie. Hieronder geef ik deze aspecten weer in relatie tot elkaar.

 1. Goede interne en externe communicatie waardoor er continu gebouwd wordt aan geloofwaardigheid.
 2. Goede interne en externe samenwerking wat tot gevolg moet hebben dat er gebouwd wordt aan vertrouwen.
 3. Het verworven vertrouwen moet leiden tot een goed imago.
 4. Het goede imago moet leiden tot een goede reputatie.

Keuning (2012) hanteert een wat formelere uitspraak: “de verantwoording tot zingeving van een organisatie is de samenhang van diverse economische aspecten waar een organisatie aan moet voldoen”.

Kortom: Geen enkele organisatie kan de problemen in zijn eentje oplossen. Samenwerken is dan ook de sleutel naar de oplossing. Daar zit nu de crux, want goede communicatie is niet altijd vanzelfsprekend.

Doel

Het doel van samenwerken is samen meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Een gezamenlijke bril om naar de samenwerking te kijken biedt dan uitkomst (reflecteren, de plussen en minnen in beeld te krijgen en de samenwerking verbeteren).

 1. Gezamenlijke ambitie
 2. Belangen voor iedereen aan tafel (respect)
 3. Goede verstandhoudingen en relaties
 4. Goede organisatie communicatie
 5. Heldere en geaccepteerde processen

Het komt regelmatig voor dat collega’s elkaar niet begrijpen. Of ze snappen niet waarom een collega zo uitzonderlijk reageert. Ze kunnen elkaars gedachten niet volgen. Samenwerken blijkt steeds weer niet zo eenvoudig. Toch wordt dit wel vereist in een baan. Sterker nog, er wordt van u verwacht dat u een ideale collega bent om mee samen te werken! Hoe bereikt u dit? Lees in dit artikel de belangrijkste tips voor een betere samenwerking.

Het blijkt dat er 6 factoren cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking in een team.

1. Heldere doelstellingen

Het lijkt logisch! Een inkoppertje denkt u. Hoe duidelijk zijn de doelstellingen nu echt voor iedereen? Het hebben van een duidelijk omschreven doelstelling, het streven naar een concreet resultaat, dat is wat het team zin en identiteit geeft. Zorg er dan ook voor dat iedereen weet waar de doelstellingen te vinden zijn.

Werkbare doelen zijn duidelijk, realistisch, meetbaar, zinvol en ze worden gedeeld door de teamleden. De teamleden moeten zich eigenaar van het doel voelen en er volledig achter kunnen staan. Zo wordt een goed doel dus ook ‘gedragen’.

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Dit betekent dat ieder lid van het team aan de anderen is verbonden. In teamverband kunt u niet meer als individu winnen: het team wint. Persoonlijke belangen worden afhankelijk van het teambelang.

Wanneer iedereen leert om iets van het eigen streven los te laten, kan er saamhorigheid ontstaan. Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat iedereen invloed heeft in het team, zowel op het eindresultaat (wat) als op de besluitvorming en de werkwijze (hoe).

Daadwerkelijk invloed kunnen hebben op uw keuzes als ondernemer vormt de enige factor waardoor teamleden werkelijk betrokken raken en zich committeren aan het teamdoel.

Het delen van verantwoordelijkheden betekent dat men niet meer achter een ander kan verschuilen. Loyaliteit aan elkaar is een essentiële voorwaarde. Voor elkaar in staan en niet de ander de kastanjes uit het vuur laten halen. Daarom moet ieders betrokkenheid volkomen duidelijk zijn.

Samen iets voor elkaar krijgen kan zeer bevredigend zijn. Iedereen kent wel dat plezierige gevoel wanneer je met een groepje anderen een mooi resultaat hebt neergezet. Echte teamgeest is iets waar velen de lol van inzien. Jammer genoeg is teamgeest (zoals het woord al zegt) iets dat ongrijpbaar en onmaakbaar lijkt. Het is magie die niet kan worden afgedwongen maar wel gevoed moet worden. Het teammodel van Tuckman is een goed werkende methode.  Als er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden kan teamgeest zich wonderlijk ontwikkelen.  Het gezamenlijk maken van verantwoordelijkheid is er één van.

3. Open communicatie

Communicatie is een vanzelfsprekende eigenschap van mensen, maar goede communicatie is niet eenvoudig. Binnen bedrijven is dit dan ook een van de meest voorkomende aspecten waar bedrijven falen. Wanneer er geen goede interne bedrijfscommunicatie methode en instrumenten zijn, er geen goede personeelsplanning cyclus aanwezig is, voldoet het bedrijf niet aan randvoorwaarden om een goed en succesvol team op te bouwen.

Open Communicatie is dé smeerolie in het team. Zonder uitwisseling van gedachten en informatie tussen teamleden is er geen mogelijkheid voor samenwerking. Bij Open Communicatie hebben teamleden met een zeker gemak en een zekere regelmaat contact met elkaar. Misverstanden en onbegrip zijn aan de orde van de dag met alle gevolgen van dien: inefficiëntie, conflicten, wantrouwen. Omdat teamleden van elkaar afhankelijk zijn, worden de effecten van dit onheil nog eens fors versterkt.

De meeste conflicten ontstaan door gebrekkige communicatie. Het is voor veel mensen moeilijk om precies te zeggen wat je van de ander verwacht en wat je ergens van vindt. Het is dan gemakkelijker om niet met elkaar, maar over elkaar te praten in plaats van omgekeerd. Directe en eerlijke communicatie is een vereiste. Enerzijds vraagt dit om openheid: hiermee deelt u informatie die alleen u bekend is. U neemt uw teamgenoten dus mee in uw motieven, ideeën, wensen en onzekerheden. Hierdoor leert u elkaar kennen en wordt het vertrouwen vergroot. Anderzijds is feedback nodig: hiermee maakt de ander bij u duidelijk wat hem bekend is maar u niet. Hij geeft dus informatie over uw ‘blinde vlek’. Het geven en ontvangen van goede feedback is erg moeilijk.

4. Wederzijds respect

Een van de grote voordelen van het werken in teamverband is het feit dat ieder teamlid verschillende eigenschappen, vaardigheden en deskundigheden meebrengt. Om de verschillen in het team te kunnen benutten, moeten teamleden niet alleen inzicht hebben in elkaars talenten en beperkingen, maar deze ook respecteren en waarderen. Zolang iemand zich naar eigen kunnen inzet, verdient hij waardering voor zijn prestaties. In het team heb je elkaar allemaal nodig. Aan de operatietafel is het werk van de chirurg even essentieel als dat van de assistent. Erkenning voor ieders bijdrage is dus geboden.

5. Flexibel aanpassen

Op een gegeven moment loopt de organisatie lekker, is de samenwerking goed en ligt iedereen op schema. En dan? Dan verandert er natuurlijk iets. Dan gebeurt er iets waardoor de huidige werkwijze niet meer in het oorspronkelijke plaatje past. Zowel in het team als in de omgeving zullen belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Een klant wil een ander product, of wil het eerder. Een teamlid wordt ziek of vindt een andere baan. Er komt een interne verhuizing, het netwerk gaat uit de lucht, leveranciers zijn te laat of er raakt iets zoek. Op zo’n moment wordt een cruciale eigenschap van het team op de proef gesteld: flexibiliteit.

Een goed team heeft het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de omstandigheden. Wanneer dit niet het geval is, zal het team ‘nee’ moeten verkopen aan klanten, raakt het bij een geringe tegenslag achter op schema en vertraagt de ontwikkeling. Zie een dergelijke situatie als een test op de samenhorigheid van het team. Juist dan moet je samen kijken welke stappen genomen moeten worden in de veranderde situatie. Alleen door flexibiliteit van iedereen kan het gezamenlijke doel alsnog worden behaald. Dus wellicht moeten er juist regelmatig veranderende situaties zich aandienden om een supersterke teamband te creëren?

6. Initiatief tonen

Misschien had dit wel punt 1 moeten zijn als het gaat om de succesfactoren. Er moet toch een niveau van intrinsieke wil zijn in de samenwerking. Toon dit dan ook!  Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dat ze actief zijn in plaats van passief en dat ze uit eigen beweging dingen oppakken. Niemand heeft iets aan een goed idee als het niet wordt uitgesproken. Verantwoordelijk zijn betekent dat je niet alleen problemen waarneemt, maar dat je ook tot handelen overgaat. Initiatief tonen is verder kijken dan je taakomschrijving lang is.

Een cultuur waarin gemakkelijk initiatieven worden genomen, bevordert de spontaniteit en daarmee de creativiteit van het team. In zo’n omgeving wordt maximaal gebruik gemaakt van alle aanwezige talenten en worden verschillen optimaal benut. Door initiatieven te nemen, bewijst het teamlid dat het hem ernst is. Dat hij niet alleen met de mond belijdt dat teamwerk belangrijk is, maar dat hij bereid is tot actie over te gaan. Dus, leg je ideeën en plannen openlijk op tafel en wees niet bang om de reacties daarop te ontvangen. Daar leer je alleen maar van.

Let op valkuilen

Tot slot, niet iedereen waardeert dezelfde eigenschappen of kwaliteiten in een collega en al helemaal niet in dezelfde mate. Toch zijn er een aantal ongeschreven regels die op elke werkvloer gelden. Belangrijkste: sta open voor een ander. Let daarbij dan op de volgende valkuilen:

 1. Vergeet niet te luisteren. Vaak vertelt iemand iets alleen omdat hij zijn verhaal kwijt wil.
 2. Spreek iemand niet ten overstaan van anderen aan op een foutje, neem hem even apart.
 3. Blijf altijd jezelf!
Goudstaven

Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Supply chain

Dit moet ik u even vertellen!

Onlangs heb ik kennis mogen maken met de organisatie MedTronic.

Deze wereldwijd toonaangevende organisatie, actief in 150 landen, heeft een groot marktaandeel in de medische technologie. Ik heb in Medtronic kennis mogen maken met een wel zeer interessant business- en verdienmodel. Door middel van een zeer goed werkend knowledge based informatiesysteem zijn ze in staat om “omgekeerde innovaties” te initiëren, te ontwikkelen en succesvol te vermarkten. Het lijkt wel een perpetuum mobile. De belofte die zij maken is dat zij werken aan Value-Based-Healthcare en hiermee de kosten voor de gezondheidszorg in de wereld zullen verlagen. Gelukkig, een bedrijf die ook inziet dat het zo niet langer mag doorgaan. Dat is maar goed ook want ook in Nederland dreigen de zorgkosten na Corona te exploderen. Anno 2020 bedragen de zorgkosten 86 miljard euro (nu al 4 miljard boven de begroting). Stel je voor dat de ramingen van het RIVM en het CBS-juist zijn?

Supply chain

Enfin, even terug naar Medtronic. Binnen de innovaties van Medtronic is co-creatie een belangrijk aspect. Hierbij deelt u kosten van innovaties met uw leveranciers (in ruil voor langdurige relatie met Medtronic).

Laat dit een introductie zijn, want het beste wat ik ervaren heb, moet nog komen.

Wat blijkt namelijk: één van de basispunten van succesvolle innovaties is de relatie met leveranciers,  de inkopers dus! Inkopers onderhouden namelijk deze relaties en prestaties.

Ook blijkt dat Value-Based-Purchasing de basis vormt. Dit bieden we al jaren voor opdrachtgevers.

En nu de praktijk van morgen: Alles zal anders zijn als de Nederlandse economie weer op volle toeren draait. U hebt uzelf opnieuw moeten uitvinden om weer relevant te kunnen zijn voor uw markt. In de vorige Blog hebben we u dan ook geïnformeerd over wat u kunt doen om de verkoop weer op gang kunt krijgen in het nieuwe tijdperk. Het volledige herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen vraagt om de juiste strategieën. Medtronic is dan ook de aanleiding om u bewust te maken van een GoudHaantje: innoveren van uw inkopers en hun activiteiten. Vandaag kunt u starten met een belangrijke stap in de voorbereidingen van een duurzaam herstel van uw organisatie.

Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Vanuit de gedachte – netto besparing is gelijk aan netto winst – weten wij voor onze opdrachtgevers het verschil te maken. Forse inkoopbesparingen (gemiddeld 15-35%) die we realiseren, beïnvloeden het bedrijfsresultaat significant. Dit doen we door Value-Based-Purchase Excellence; de aanwezigheid van een best practice inkoopproces, inkoopsoftware om het proces te ondersteunen en de juiste medewerkers en competenties.

Wilt u ook fors en blijvend besparen op uw directe en indirecte inkoop uitgaven?

Zullen we eens overleggen over de businessmodellen en verdienmodellen van de toekomst? Tijdelijk maken we een gratis Quick Scan van uw inkooporganisatie. Aan de hand van het “8 stappenplan’’ berekenen we hoeveel uw bedrijf kan besparen. Ook helpen we uw inkoopteam met het bouwen en uitvoeren van het verbeterplan, zodat de inkoopbesparingen niet eenmalig zijn. Dit wordt gedaan door workshops en training on the job.

Het 8 stappenplan:

1. Gratis virtuele kennismaking: Bespreken proces van scan naar het opleiden en professionaliseren van inkopers.
2. Gratis Pre-scan van het bespaarpotentieel voor : O.b.v. deze pre-scan kunt u beoordelen hoe zinvol de stap kan zijn voor uw bedrijf.
3. Gratis bedrijfsbezoek: Het gesprek aangaan met u en uw inkoper(s) en het maken van een compacte spend- en bespaaranalyse.
4. Uitwerking plan in het kort en introductieplan aan inkoopteam.
5. Opzetten en uitvoeren workshops en trainingen.
6. Uitwerken inkoopplan en verbeterplan dat aansluit op de organisatiedoelen.
7. Implementeren aanbevelingen.
8. Oplevering resultaten en planning van de nazorg.

Ik wil een gratis Quick Scan aanvragen.
Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.
Verkoop op hang brengen

Wat kan ik doen om mijn verkoop weer op gang te brengen?

De economie werd kunstmatig in coma gebracht. Het is maar de vraag welke bedrijven weer volledig kunnen excelleren als ze geheel ontwaakt is. Wat gaat het de ondernemer kosten om weer tot groei te komen? Klanten van morgen denken steeds meer in termen van NUT*.  De mens zal zodanig handelen dat zijn daden welzijn en geluk scheppen voor zichzelf en zijn naasten.
*goed, gunstig, nuttig, welbesteed waardevol, bruikbaarheid, functioneel.

Tijdens dit besluitvormingsproces kan de klant de volgende vragen overdenken:

 • waarom heb ik het nodig?
 • is het duurzaam gemaakt? Is dit wel ecologisch verantwoord?
 • is het ethisch verantwoord?
 • wat gebeurt er als ik het niet meer nodig heb?

Alles is anders als de Nederlandse economie weer draait.

Als u naar uw huidige producten en diensten kijkt dan kan dit betekenen dat u deze zal moeten updaten, herijken, herontwikkelen. Het kan zelfs zo ver gaan dat u zichzelf ervan bewust wordt dat u uzelf opnieuw moet uitvinden om hiermee relevant te zijn voor uw markt.  Dat vraagt om een gedegen voorbereiding.

Vandaag starten we met de eerste voorbereidingen voor het succes van uw bedrijfsactiviteiten. De komende weken zullen we u informeren over diverse aspecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan volledig herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen.
Denk hier onder andere aan:

 • Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk?
 • Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?
 • Wat kan ik doen om mijn geldstromen te optimaliseren binnen de nieuwe werkelijkheid?

Vandaag onderwerp 1: Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk? Hier een vijfstappen plan om een voorsprong te kunnen nemen op uw concurrentie.

Verkoop op gang brengen

Vijf stappen om een voorsprong te nemen op uw concurrentie. 

1 – Focus op waar klanten nu behoefte aan hebben
Als er mindere economische tijden aankomen verschuiven de prioriteiten van uw prospect en klanten. Hun oude problemen bestaan nog wel, maar zijn mogelijk geen prioriteit meer. Er komen nieuwe problemen en verlangens naar boven die nu aandacht nodig hebben. Zorg dat u de pijn van uw klanten kent en focus hierop. Zorg dat u exact weet wie uw (nieuwe) klant is en nodig heeft. Ontwikkel hier uw producten en diensten voor.

2 – Check de (digitale) klantenreis op basis van de vernieuwde behoefte.
Als blijkt dat het beslissingsproces van potentiële en/of bestaande klanten veranderd is, mag u ervan uitgaan dat u meerdere Touch momenten* nodig hebt om klanten te overtuigen van het nut van uw producten en diensten. Desgewenst past u de Touch momenten aan. Zorg ervoor  dat u de juiste reactie gereed hebt op alle mogelijke vragen. Dat u de juiste documenten gereed hebt om adequaat de vraag te kunnen opvolgen met relevante informatie. Het is uw doel om Customer Delight na te streven (een positieve emotionele en relationele staat van de klant die leidt tot enthousiasme over de organisatie).

3 – Wees helder in het resultaat dat u biedt
Over het algemeen zijn bedrijven, instellingen en specialisten vol lof over hun kennis en kunde. Natuurlijk is het prettig om veel te vernemen en alle activiteiten, processen te benoemen via de websites en brochures waar prospect en klanten doorheen gaan. Zo krijgen ze een compleet beeld van wat u te bieden hebt en kan doen voor hen. Echter!…… Waak ervoor dat u snel tot de essentie komt van datgene wat u aanbiedt. Klanten denk n nu uitsluitend in termen van NUT. Check of uw aanbod de volgende elementen in zich draagt:

  • wat is de toegevoegde waarde (of kracht) van uw aanbod,
  • waarom is het nu zo belangrijk  dat de men overgaat tot een positief besluit,
  • wie kan helpen met dat besluit (referenties)
  • hoe kunt u met dat besluit helpen (drempel-verlagers)

Desgewenst toelichten: Wat is dat dan: ‘tot de essentie komen’? In uw kracht komen te staan? De vraag is wat levert het concreet op? Kunt u het resultaat vertalen naar hun leven, hun werk, hun relatie, hun bedrijf etc.?

4 – Ga (online) aan de slag met een niche die bij u past
Uw oude markten zijn er even niet meer. Dus concentreer u op de niches die u gedetecteerd hebt. Uw niche is een specifiek en afgebakend deel binnen al uw totale kennis, gaven en talenten.
Met het kiezen van een specifiekere positie via uw kennis, gaven en talenten, krijgt u sneller die enorme expertstatus en een grotere aantrekkingskracht.  U krijgt veel meer onderscheidend vermogen en smoel in de markt. En u legt meteen de basis voor een sterk merk. Want u zit niet alleen in het brein van uw doelklant, maar ook in die van journalisten en de media.

5 – Wat u even moet weten over de (Online) ontwikkeling van uw nieuwe niche.
Anno 2021 zijn er nog steeds veel bedrijven die twijfelen aan het nut van digital marketing. Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die digital hebben ingebed in hun strategie. Beeckestijn Business School heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de verschillende digital marketing maturiteitsfases bij ondernemingen. Een van de resultaten is dat er nu een indeling gemaakt kan worden in de fase waarin digitale marketingactiviteiten van bedrijven zich bevinden. 

Oplossing? Dat doen we samen.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft. Hierdoor kunnen  snel en adequaat uw knelpunten opgelost worden. En worden de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2021 – 2025 vergroot tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvend verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Button to reset the world

4 redenen om nu te starten met Reshoren.

De ontwikkelingen in en rond China laten me niet los. Dat moge duidelijk zijn door de opmerkingen in mijn voorgaande Blog. China is als eerste geraakt door het Corona virus, maar laat nu ook als eerste haar mondiale invloed gelden. De industrie van China is vrijwel geheel weer op de been en de diensten komen er beslist achteraan. De Chinese staat heeft inmiddels meerdere armlastige landen in diverse regio’s geholpen (Afrika en Zuid-Amerika). Griekenland is een van de meest recente succesverhalen. Nadat Europa niet meer wilde helpen, keerde Griekenland zich tot China.

In ruil voor de haven van Piraeus zijn er enorme geldstromen op gang gekomen richting Griekenland. Is Italië de volgende? Volgen Spanje en Portugal dan ook maar? Kortom, dit kan wel eens de splijtzwam zijn voor Europa. Wat zou hier het effect van zijn op Nederland en haar ondernemers?

De hoogste tijd om uw bedrijf opnieuw uit te vinden!

Het is duidelijk dat het virus ondernemingen en het openbare leven rigoureus op z’n kop zet. Het laat ons nadenken over het algemene nut en welzijn van ons allen als ( diensten)samenleving.  En over het feit dat we ons wel erg afhankelijk hebben gemaakt van de productie capaciteit en lagere lonen die China te bieden had. Het perspectief is, volgens het CPB, dat onze economie met meer dan 10% geraakt wordt. Hierdoor zal er een enorme werkloosheid ontstaan (naar verwachting 10%).

 • Zaak dus voor ieder bedrijf om zichzelf opnieuw uit te vinden. Niet blijven doen wat je nu doet met als eindpunt: faillissement van uw onderneming.
 • Zaak dus om te onderzoeken waar (echte) behoefte aan is. Geen tijdverdrijf of vrijetijdsbesteding! Iets wat echt waarde creëert, zinvol is en waar men jou voor wilt betalen.

Laten we direct economische afhankelijkheid van China en Amerika verminderen, door Reshoring te promoten. Daarnaast vergaande robotisering, informatisering, digitalisering en 3D printing inzetten om kwaliteit en prijs in verhouding te houden met de eisen en wensen van lokale markten.

Wat is reshoring?

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland; het tegenovergestelde van offshoring. Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsvraagstukken, verbonden aan de universiteit van Tilburg) heeft dit fenomeen onderzocht. Dhr. Wilthagen bespeurt een ‘opwaartse trend’ als het gaat om reshoring. Het is hem opgevallen dat de belangstelling onder bedrijven groeit als het gaat om het terughalen van productie uit lagelonenlanden.

Tja, ik kan zijn bevindingen geheel onderschrijven vanuit de praktijk. Hierover heb ik u in 2018 al eens wat laten weten: ‘blik op de toekomst’. In deze blog onderschrijf ik de wake-up call van Dik Bijl. Zoals: Sociale innovatie en Entrepeneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nano technologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc.

Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische & bewegende tijden voor grote uitdagingen. Zij mogen de nabije toekomst niet uit het oog verliezen. Opletten dus!

Dhr. Wilthagen schets in zijn publicatie in MT een aantal steekhoudende argumenten voor Reshoring die vooral tot hun recht komen bij vergaande automatisering en robotisering van de productieprocessen. Klik hier voor publicatie

Redenen om te beginnen met Reshoring

1. Kwaliteit
Kwaliteit is voor maakbedrijven een belangrijke reden om het uitbesteden van de productie naar het buitenland te heroverwegen. Niet alleen ligt de productiekwaliteit hier overall hoger. Ook is het monitoren van kwaliteit een stuk eenvoudiger als de productie dichtbij huis plaatsvindt.

2. Nabijheid is ook een voordeel bij snelle omloopsnelheden
De daadwerkelijke nabijheid is een voordeel bij snelle omloopsnelheden. Zo kiest een modeketen als Zara er bewust voor om zijn productie in Europa te houden; met collecties die om de drie weken wisselen, is productie in China nauwelijks een reële optie, tenzij je het wilt laten invliegen. (hoge kosten). Voor inkopers die volumes onder zich hebben liggen er echt wel mogelijkheden in productie dicht bij huis.

3. Technologische ontwikkelingen
De kosten uiteraard een belangrijke rol. Qua loonkosten wordt het gat met lagelonenlanden steeds kleiner, terwijl de arbeidsproductiviteit hier hoger ligt. Het loonvoordeel van uitbesteding slinkt dus snel. Door vergaande Purchase oplossingen, logistieke oplossingen, vergaande robotisering, digitalisering, informatisering en 3Dprinting zijn de verschillen voor u waarschijnlijk te reduceren

4. Technologische ontwikkelingen
Verder spelen er overwegingen op het gebied van transport- en energiekosten mee bij de beslissing om al dan niet te reshoren. De energiekosten liggen in het buitenland vaak hoger dan hier, terwijl de leveringszekerheid daar vaak onvoorspelbaarder is. In China kan de stroom soms zomaar wegvallen, met alle continuïteitsproblemen van dien.

Starten met ReShoring

Voordelen zijn er dus genoeg. Toch is Reshoring niet iets dat je zomaar even doet. Het is vaak het startsein voor intensieve productinnovatie en loopt parallel aan technologische, sociale en organisatorische vernieuwing. Duurzaamheid van organisaties start bij de professionalisering van inkoop en productontwikkeling. Robots en automatisering kunnen veel werk uit handen nemen, maar een service en/of reparatieafdeling vergt toch nog veel mensenhanden. Je krijgt als ondernemer te maken met tal van dit soort grote en kleine beslissingen (van wens naar structuur, strategie en executie).

Onze tip: onderzoek nu eerst of deze denkwijze u past. Graag onderzoek ik met u hoe wij u kunnen helpen. Desgewenst in samenwerking met de UV Tilburg.

Business Development

Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het (vernieuwde) DNA en de kerncompetenties van de onderneming en ondernemer. We onderzoeken de klant, de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe geldstromen te verheffen. Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om ambities buiten het bedrijf te ontwikkelen tot winstgevende omzet/afzet. Het MT wordt dus niet belast. Pas als resultaten tastbaar zijn, presteren we de businesscases aan het MT.

U wilt ook werken aan uw broodnodige innovaties?
Onze bedrijfsadviseurs staan u graag bij met raad en daad; nemen het ‘gedoe’ bij u weg. Niet alleen als sparringpartners, maar ook als ondernemers die zelf ‘de handen uit de mouwen willen steken’. Het uiteindelijke doel: van uw onderneming weer een gezond en winstgevend bedrijf te maken.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Om precies te weten hoe dit in zijn werk gaat neem je contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek.

Oplossing? Dat doen we samen.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Peinzend achter laptop

Hoe ga ik om met verruimende Corona maatregelen?

Nederland is in de greep van de verruimende Corona maatregelen die Rutte afgelopen dinsdag aankondigde. De maatregelen creëren een gevoel van ‘’het moet wel kunnen’’ en laten veel ruimte voor onverantwoord handelen van individuen en ondernemers. De behoefte aan informatie over ‘’hoe doen we dat dan?’’ neemt dan ook flink toe. Deze informatie moet betrouwbaar, toegankelijk, praktisch en helder verwoord zijn. Zodoende worden fictie en geruchten voorkomen.

Zo kan je toch geen bedrijf naar een nieuwe fase loodsen?

Uw besluiten gaan uw toekomst bepalen!

Stel, we hebben de Corona Crisis onder controle. Dat zijn we het er toch over eens dat deze opgevolgd wordt door een volgende crisis? Ondernemers zijn druk bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ze willen de crisissen overleven of als springplank gebruiken voor hun succes.

Iedereen zoekt nu een nieuw verdienmodel. U toch ook?

De verhalen van ondernemers zijn ongelofelijk inspirerend. Graag kom ik in gesprek met u om u in detail te informeren hoe u zich optimaal voorbereid op toekomstig succes. Met 40 innovatiemodellen, tientallen verdienmodellen en talloze successtories help ik u. Zo goed als mogelijk bespreken we de ontwikkelingen binnen en buiten uw branche, bedrijf en uzelf. Alleen dan kunt u de juiste beslissingsboom opstellen en keuzes maken voor de nabije toekomst.

Want weet u….

 1. Je zal maar Uber, KLM, AirBnB, Zalando of WeWork zijn. Deze organisaties zijn in crisisberaad, omdat de waarde van de ondernemingen flink daalt. Het zal u maar overkomen!
 2. Je zal als ondernemer maar afhankelijk zijn van de grillen in de Leisure branche* of Retail branche. Dan heb je nu echt wel kopzorgen over het innoveren van je markt door de ontstane logistieke hobbels, de op komst zijnde kunstmatige intelligentie en de vergaande robotisering/digitalisering.
 3. Je zal maar afhankelijk zijn van de productiefaciliteiten van China en vervolgens waarnemen dat je markt door Ali Express en Amazon wordt overgenomen. Denk hierbij aan de kledingindustrie, de farmaceutische industrie en de auto-industrie.

Nou zijn natuurlijk niet alle bedrijven vergelijkbaar met de bovenstaande bedrijven. Ook u gaat hobbels op de weg ervaren die moeten leiden tot een ‘’betere wereldorde’’.

Controleer hier of u de toekomst heeft bijgehouden.

Wanneer contact opnemen?

Als u één van de onderstaande overdenkingen herkent is het zinvol om met elkaar in contact te komen;

  • Wat gaat het voor uw bedrijf betekenen? Wat betekent dit voor mijn klanten en mijn relatie met hen? Zijn oude en nieuwe begrippen van klanten werven wel te verenigen in de 1,5m economie (straatvechter, customer journey en growth hacking)?
  • Heb ik de ballen om tegen de stroom in te roeien? Moet ik mijn koers en strategie herijken; Hoe doe ik dat? Hoe voorkom ik conflicten met stakeholders en leveranciers?
  • Heeft u het lef om versneld te innoveren? Is er noodzaak tot innovatie, diversificatie, differentiatie of het exporteren van uw producten/diensten?
  • Hoe kan ik effectiever en efficiënter worden? Hoe kan ik geld overhouden om tijdelijke uitval van omzet/winst op te vangen?
  • Heeft u de daadkracht om de juiste resources aan te trekken? Hoe kom ik aan geld, middelen en mensen om te innoveren?
  • Hoe hou ik de juiste mensen aan boord om door deze crisis heen te komen? Hoe ontwikkel ik ondernemerschap en wendbaarheid bij hen?
Ons advies?
Put kracht uit de bovenstaande informatie en bel ons even. We komen graag in contact met u met als doel u te helpen met het beperken van impact en het voorbereiden van succes van morgen. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Verrekijker

Hou je goed vast voor wat komen gaat

En toen was het stil

In het blog ”Turbulentie verwacht” heb ik aangegeven dat er enige tegenwind op komst is. Toch is Corona een kaakslag die niemand heeft zien aankomen. Uiteraard komen er complottheorieën om de hoek kijken bij deze crisis. 

9 impacts op een rijtje

De opzet om een economie te ontzetten ontgaat mij even, maar dat een recessie op de loer ligt is zeker niet ondenkbaar. Het toch al zwakke Italië wordt zeer hard geraakt en heeft de potentie om een tweede Griekenland te worden voor Europa. Al jaren loert Italië op hulp van geheel Europa. Het is al goed mis daar. De 1000 miljard die de EU nu beschikbaar stelt om Europa weerbaar te maken lijkt een goed begin. De 90 miljard die Nederland in kas heeft is ook aardig. Maar als we reëel zijn is dit ook pas echt het begin. Italië zal vrij snel aan de EU-deur kloppen en dan begint het dominospel. Europa gaat enorme hoeveelheden geld bij drukken wat zijn effect heeft op de inflatie en uiteindelijk de rente. Wat hier het effect is op de woningmarkt hebben we als eens ervaren.

Alles is anders! Internationaal verkeer, handel en wandel zullen een ommekeer maken.

In december 2018 waren de eerste voortekenen in aantocht. In de blogs ”bent u al crisisbestendig” en ”vet op de botten creëren” leest u hier meer over.  De lessen vanaf 2019 en verder zijn cruciaal belang om nu op de juiste manier te handelen. Uiteraard verliezen we in de komende drie jaren de ”wake-up call van Dik Bijl” niet uit het oog. Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische en bewegende tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen en dienen tijdig voldoende vet op de botten te krijgen en te houden.

Dichter bij huis: verwachtte gevolgen van de Coronacrisis.

⦁    Versnelde digitale innovatie studeren.
⦁    Biometrische monitoring zet de gezondheidszorg op z’n kop.
⦁    Werken; dichter bij huis. Swapp van banen komt van de grond.
⦁    Picnic en soortgelijke veroveren NL omdat we meer thuis zullen zijn.
⦁    3D printen komt versneld beschikbaar bij MKB en consumenten            (vergaande automatisering en robotisering).
⦁    Horeca shake-out: 50% van de jaaromzet blijft over.
⦁    Retail nekslag: overvloed van aanbod wordt genormaliseerd.
⦁    Logistiek komt tot stilstand: voorbereide innovaties ingevoerd.
⦁    Internet of Things: ondernemerschap 3.0 zal direct zijn intreden doen.

Controleer hier of u de toekomst heeft bijgehouden.

Wanneer contact opnemen?

Als u één van de onderstaande overdenkingen herkent is het zinvol om met elkaar in contact te komen;

  • Wat gaat het voor uw bedrijf betekenen? Wat betekent dit voor mijn klanten en mijn relatie met hen? Zijn oude en nieuwe begrippen van klanten werven wel te verenigen: straatvechter, customer journey en growth hacking.
  • Heb ik de ballen om tegen de stroom in te roeien? Moet ik mijn koers en strategie herijken; Hoe doe ik dat? Hoe voorkom ik conflicten met stakeholders en leveranciers?
  • Heeft u het lef om versneld te innoveren? Is er noodzaak tot innovatie, diversificatie, differentiatie of het exporteren van uw producten/diensten?
  • Hoe kan ik effectiever en efficiënter worden? Hoe kan ik geld overhouden om tijdelijke uitval van omzet/winst op te vangen?
  • Heeft u de daadkracht om de juiste resources aan te trekken? Hoe kom ik aan geld, middelen en mensen om te innoveren?
  • Hoe hou ik de juiste mensen aan boord om door deze crisis heen te komen? Hoe ontwikkel ik ondernemerschap, wendbaarheid bij hen?
Ons advies?
Put kracht uit de bovenstaande informatie en bel ons even. We komen graag in contact met u met als doel u te helpen met het beperken van impact en het voorbereiden van succes van morgen. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!
De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

De Coronacrisis raakt u echt wel!

De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

Hoe uw bedrijf last zal krijgen van het Corona virus.

De Coronacrisis houdt Nederland in zijn greep. Uiteraard heeft deze crisis verregaande gevolgen voor het bedrijfsleven. Mijn overtuiging is dat na de crisis alles echt anders is. Het zal enige tijd vergen alles weer op niveau te krijgen. De vraag is hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan veranderd aan de vraag van klanten? Wat zal de klantenvraag zijn? Welke volumes gaan hier bij gepaard? En hoe moet ik hier dan op anticiperen?  Ben ik wendbaar genoeg om te anticiperen, te innoveren?

De Coronacrisis raakt de economie hard!

In plaats van een verwachte economische groei van 1,4% in februari gaf Brussel afgelopen vrijdag een krimp van minimaal 1% aan. Dit betekent dat veel bedrijven, van zeer klein tot zeer groot, hier op korte termijn grote problemen van kunnen gaan ondervinden. Overheden beseffen dat extra steun noodzakelijk is. Dit blijkt uit de imposante maatregelen die de Nederlands overheid gisteren aankondigde. Maar ook de EU stelt extra financiën beschikbaar. Hieronder een beknopt overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn.

De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

Extra maatregelen voor bedrijven in nood door Coronacrisis

Het kabinet trekt op korte termijn 10 tot 20 miljard euro uit voor noodmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers die door de coronacrisis worden getroffen. Hoewel er ruimte is voor nog meer steun leidt dit eerste pakket al tot goedkeurende geluiden in de markt. De maatregelen hebben betrekking op (het waarborgen van) de continuïteit van bedrijven en zelfstandigen. Ze lopen uiteen van het verruimen en/of versoepelen van bestaande maatregelen tot en met het optuigen van een geheel nieuwe regeling. Zo werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel hard aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoudregeling, opvolger  van de werktijdverkorting, waarop in korte tijd bijna 80.000 bedrijven een beroep hebben gedaan. Nog niet alle maatregelen kunnen dan ook per direct worden aangevraagd. Hieronder geven wij een bondig overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn, inclusief de loketten waar ondernemers deze kunnen aanvragen.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  • Wat? Een tegemoetkoming via het UWV in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.
  • Wanneer? Ondernemers kunnen de regeling vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, aanvragen. Let op: deze regeling is nu in de maak en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting, dus nieuwe aanvragen kunnen nog niet worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen gaan mee in de nieuwe regeling.
  • Door? Uitvoering door UWV.

Kom ik aanmerking voor deze regeling?

2. Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers

 • Wat? Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum van 1500,-  De regeling kan via een versnelde en soepele procedure worden aangevraagd en hoeft niet te worden terugbetaald. Ook kan er om een voorschot worden gevraagd.
 • Wanneer? Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt; minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt eenmansbedrijven om nog heel even geduld te hebben.
 • Door? Uitvoering door gemeenten.

3. Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes

 • Wat? Deze ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd.
 • Wanneer? Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.
 • Door? Uitvoering door de Belastingdienst.

4. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

 • Wat? De overheid staat voor 50% garant voor bankleningen en bankgaranties. Het huidige maximum wordt tijdelijk verruimd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming.
 • Wanneer? Per direct aan te vragen.
 • Door? Uitvoering door banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale)

5. Verruiming Borgstellingskrediet voor MKB (BMKB)

 • Wat? De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
 • Wanneer? De tijdelijke verruiming is sinds 16 maart operationeel.
 • Door? Uitvoering door banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch).

6. Compensatieregeling getroffen sectoren (noodloket)

 • Wat? Een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro als compensatie voor gederfde inkomsten. Hiernaast zal er een versnelde procedure komen voor de aanvraag van bedrijfskapitaal tot 10.157,-  voorzien van lagere rente en aflossingsuitstel.
 • Wanneer? Deze regeling wordt nu uitgewerkt en zo snel mogelijk gepubliceerd.
 • Door? Nog niet bekend.

Europese maatregelen

Ook op Europees niveau wordt koortsachtig gewerkt aan extra ondersteuning voor het bedrijfsleven. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.

Daarnaast publiceerde de EU vanmiddag een voorstel waarmee Europese lidstaten:
⦁    extra subsidie- of belastingmaatregelen kunnen treffen tot 500.000 euro per bedrijf
⦁    garanties op bankleningen kunnen afgeven (zie GO- en BMKB-regeling)
⦁    publieke en private kredieten met lage rentes kunnen afgeven.

De verwachting is dat dit nieuwe tijdelijke maatregelen binnen enkele dagen in werking kan worden gesteld. Zoals uit de tekst hierboven blijkt, spelen banken een centrale rol in de uitvoering.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op voor persoonlijk advies. Klik hier.

Geraadpleegde bron; o.a. RVO Nederland