Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
opdrachtnemer: Maximum Nederland

Artikel 2 Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. Ook mondelinge opdrachten of wijzigingen in opdrachten zijn bindend.

Artikel 4  Ter beschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Door opdrachtnemer wordt, naar aanleiding van een gesprek aangaande de opdracht, een projectplan geschreven. Dit projectplan bevat minimaal het doel, de wijze van uitvoering (in hoofdlijnen) en de kosten van het project (in uurprijs of prijs van het hele project). Binnen de grenzen van het beschreven projectplan wordt de verdere uitvoering vorm gegeven door opdrachtnemer.

Indien een wijziging in het projectplan door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen wordt, zal dit leiden tot een aanpassing van de verschuldigde projectkosten.

Onvoorziene omstandigheden en overmacht, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht of met buiten de macht van opdrachtnemer gelegen factoren, kunnen leiden tot aanpassing van het tijdpad van het project, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging 

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door één van beide partijen is mogelijk met opgave van de redenen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarin het project afgesloten wordt.

Bij tussentijdse beëindiging worden de kosten van het project tot het moment van de beëindiging op urenbasis gedeclareerd. Daarnaast worden ook de overige kosten, indien aanwezig, voor 50% gedeclareerd

Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. De verplichting tot het betalen van de tot op dat moment gemaakte kosten blijft bestaan.

Artikel 7 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever verboden deze producten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Reclames en aansprakelijkheid

  • Reclames ten aanzien van de geleverde diensten dienen binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht bij aangetekend schrijven bij opdrachtnemer te worden ingediend.
  • De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • niet juiste of onvolledige informatie die door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • misverstanden of onjuistheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
  • onjuiste uitvoering van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Onjuistheden in algemene zin, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • de aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de kosten van het project, zoals beschreven in de overeenkomst.

Artikel 10 Geheimhouding

De opdrachtnemer zal op het gebied van de vertrouwelijke gegevens van de deelnemende organisatie(s) die haar gedurende het project ter beschikking worden gesteld dan wel ter sprake komen, absolute geheimhouding betrachten. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 11 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de datum van de factuur.

Indien de genoemde betalingstermijn is overschreden, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum opdrachtgever de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

Gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtgever maakt als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 12 Geschillen

Alle geschillen, betrekking hebbende op de overeenkomst, die niet in onderling overleg tussen partijen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen de opdrachtnemer is gevestigd.