U verlangt toch ook naar een stormachtig succesvolle onderneming?

Hoe staat het met uw perspectieven? Uw orderportefeuille en onderhanden werk?

Ook uw klanten zijn, net als de consumenten, driftig in de weer om de huidige middelen te verduurzamen d.m.v. verbeteringen aan te brengen, daar waar nodig te repareren en preventief onderhoud uit te voeren. Het uitstellen van investeringen is een logische reactie op onzekerheid.
In ons blog combineren we een aantal metingen, voorzien van bronnen, die u in combinatie met uw bedrijfstakanalyse, kunt gebruiken bij het maken van toekomstplannen. Wellicht geven ze aanleiding om nader te onderzoeken in welke mate deze krachten invloed hebben op uw omgevingsfactoren en dus ook uw organisatie.

Het betreft hier de volgende bronnen:
1. De conjuctuurklok,
2. De Productie Inkoopmanagers index (PMI),
3. CBS; productie index,
4. CBS: economische groei en krimp,
5. CBS: consumenten index.

 

Vervolgens geven we u een optie om ook in zes stappen klaar te zijn
voor een stormachtige succesvolle toekomst

1. Sinds juni 2023 verloopt de conjunctuurklok grillig neerwaarts. Op dit moment zijn slechts twee indicatoren positief.

Wat is de conjunctuurklok?

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Een belangrijk kenmerk van de conjunctuur is dat deze cyclisch verloopt. Perioden van hoge groei wisselen af met perioden van nauwelijks groei, of zelfs van krimp

De conjunctuurklokindicator laat ons zien dat we op dit moment in een neerwaartse spiraal zitten die nagenoeg een even steile trend laat zien als in 2020

2. De productie inkoopindex is sinds juli 2022 niet rond of boven de 50 geweest.

De Productie Inkoopmanagersindex (PMI) geeft een indicatie over de gezondheid van de verwerkende sector en productiegroei in de Eurozone. De PMI meet het activiteitsniveau van de sector. Handelaars volgen deze index van nabij omdat inkoopmanagers gewoonlijk een vroege toegang hebben tot de productiegegevens van hun bedrijf. De Productie Inkoopmanagersindex kan hierdoor een voorlopende indicator van de totale economische productiviteit zijn. Een PMI van >50 geeft een expansie aan van de verwerkende sector. Bij een PMI van <50 hebben we te maken met een recessie.

Wanneer de index hoger is dan verwacht kan dit als positief (hausse) worden beschouwd voor de EUR. Een lagere index dan verwacht moet beschouwd worden als negatief (baisse) voor de EUR.

3. Sinds april 2023 daalt de nationale productie: onze kroonjuwelen lopen inmiddels gevaar!

Het CBS heeft bekend gemaakt dat de productie van de Nederlandse industrie in januari 2024 5,5 procent lager is dan in januari 2023. In de voorgaande negen maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Als we ook hier terugkijken kunnen we zien dat er een vergelijking mogelijk is met de periode 2020. Echter nu zonder corona argumentatie. In onderstaande grafiek zien we dat Nederland Transportland de nodige aandacht verdient.

4. Recente cijfers geven een magere 0,1% groei aan van de economie

 

In alle regio’s van geheel Nederland was de economische groei lager dan het jaar daarvoor. Dit laat zien dat het inhaaleffect na corona tot zijn einde is gekomen. Natuurlijk kan dit positief afwijken van uw resultaten. Maar zorg dat u voorbereid bent op de combinatie van factoren die invloed hebben op uw organisatie, uw concurrentievoorsprong en winstgevendheid waarmee u de toekomst moet financieren.

Bron: In alle regio’s economische groei lager in 2023 | CBS

Hoe staat het met uw perspectieven? Uw orderportefeuille en onderhanden werk?

Ook uw klanten zijn, net als de consumenten, driftig in de weer om de huidige middelen te verduurzamen d.m.v. verbeteringen aan te brengen, daar waar nodig te repareren en preventief onderhoud uit te voeren. Het uitstellen van investeringen is een logische reactie op onzekerheid.

En wat als de consument stopt met uitgeven?

Het mag dan zo zijn dat het consumentenvertrouwen een hele kleine positieve ontwikkeling laat zien. Wellicht leuk voor u maar de investeringen die u nodig heeft om lekker te kunnen produceren/diensten te leveren blijven uit en zakken dieper weg.

U weet als geen ander dat de allesbepalende factor is hoeveel wij, consumenten, bereidt zijn uit te geven. Als we op ons geld gaan zitten loopt alles vast.

Bron CBS: Consumenten opnieuw minder negatief | CBS

Hoe gaat u hiermee om?

Het is wellicht tijd om de organisatie eens goed door te lopen. Zijn er wat efficiëntie mogelijkheden? Kunt u verspillingen uitbannen? De focus verleggen en/of verdienmodellen herschikken, verbeteren of vernieuwen?

Een paraplu koopt u het beste vóór de storm

De eerdergenoemde issues willen nog niet zeggen dat we in 2023 een recessie ingegaan zijn die in 2024 doorzet, maar een vooruitziende blik heeft elke ondernemer toch echt nodig! Een paraplu tijdens de storm kopen is ook een klein beetje nat onder een paraplu lopen. Vandaag een paraplu kopen is altijd overal droog aankomen.

Wat bedoelen wij met crisisbestendig?

We gaan een businessmodel en verdienmodel opstellen dat u door een crisis heen sleept.
Dat vraagt om innovaties van die modellen maar vooral ook van u. U heeft op korte termijn voldoende winst nodig om u er bij tegenslag doorheen te loodsen. Daarnaast is het essentieel om conjunctuur stabiele activiteiten te realiseren. Wat moet u doen om conjunctuur ongevoelig te worden?

In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. We ervaren iedere keer weer dat het moeilijk is voor ondernemers om het bestaande tijdig los te laten en het nieuwe in overtuiging te omarmen.

Wij helpen u graag de toekomstscenario’s te ontwikkelen en als dat nodig is met u uit te voeren. Dat doen we door:

  1. Een bedrijfsDNA op te stellen: met onder andere kerncompetenties en mogelijke alternatieven.
  2. Een ROB (Raming Ongewijzigd Beleid) op te stellen: Wat zijn de resultaten als we op dezelfde voet doorgaan.
  3. Op basis van sectorale, regionale en lokale verwachtingen bouwen we de positieve GAP van uw bedrijf.
  4. Op basis van de mogelijke effecten van een op handen zijnde crisis brengen we uw negatieve GAP in kaart.
  5. En op basis van bovenstaande aspecten brengen we de risico’s in kaart en ontwikkelen we mogelijke maatregelen.
  6. We bouwen aan oplossingsrichtingen en ontwikkelen nieuwe klant gestuurde businessmodellen en verdienmodellen. Deze koppelen we aan een aantal mogelijke strategieën en we maken de verbinding met uw huidige waarde-netwerk.

 

Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het DNA en de kerncompetenties van de onderneming en de ondernemer. We onderzoeken de klant en de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe en meerdere geldstromen te verheffen.
Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om de ambities buiten het bedrijf te ontwikkelen om een winstgevende omzet/afzet te realiseren. Het MT wordt hiermee ontlast.

Een gestructureerd creatief proces is een voorwaarde om te kunnen innoveren. Duurzame innovatie stelt ook andere eisen aan de organisatie en aan leiderschap.

In zes stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.

Meerdere businessmodellen, meerdere geldstromen uit meerdere sectoren die altijd relevant zijn, zorgen voor de mogelijkheid om schommelingen in de conjunctuur op te vangen. Maximum helpt u uw ideale punt te realiseren. Nog mooier: hier kan een medewerker toch geen néén tegen zeggen?

Klik hier om uw (bel) afspraak in te plannen of bel 06-81882678 voor een snelle vraag en antwoord.

Weetjes:
• De Service Club van Maximum kan u helpen met de risico’s te detecteren, te elimineren of beheersbaar te maken. Klik hier en bestel uw succesvolle toekomst.
• Binnen de the Boardroom van Maximum helpen ondernemers elkaar met de bewustwording van kansen en bedreigingen en deze om te buigen naar belangen voor uw organisatie.
• Binnen de service Club kan Columbus 2.0 u helpen met de werving van nieuwe medewerkers (ook her- en omscholing)
• De interimmanagers SOMS lossen uw vraagstukken, knelpunten en personeel lacunes snel op.  Klik hier om een Superman-woman te bestellen.